Perşembe
Sisli
-3°C | 12°C
Cuma
Az Bulutlu
-3°C | 11°C
Cumartesi
Sisli
-3°C | 11°C

2017 FAALİYET RAPORLARI

2017 FAALİYET RAPORLARI Faaliyet Raporları

 

T.C.

MUŞ İLİ

 

VARTO BELEDİYESİ

2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1- Fiziksel Yapı

     2- Örgüt Yapısı

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

     4- İnsan Kaynakları

     5- Sunulan Hizmetler

     6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

     1- Bütçe Uygulama Sonuçları

     2- Mali Denetim Sonuçları

     3- Diğer Hususlar  

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ:

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanun kapsamında birim faaliyet raporlarına dayanılarak, Başkanlığımız ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından  hazırlanan Belediyemizin 2017 yılı İdare faaliyet raporunu vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların bilgisine sunuyoruz.

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

           

Misyonumuz

Stratejik plan yapılamadığından yer verilmemiştir.

 

Vizyonumuz 

Stratejik plan yapılamadığından yer verilmemiştir.

 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

Belediyenin görev ve sorumlulukları

 

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile )

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

–––––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

 

1-Fiziksel Yapı

            Belediyemiz, 1998 yılından bu yana Bodrum + üç kattan ibaret Belediye hizmet binasında hizmetlerini  sunmaktadır. 630 m2 taban alana sahip hizmet binası İller Bankasının tip hizmet binalarından olup, hali hazırda kurumun bütün yönetim ve icra organları bu bina içerisinde konumlandırılmıştır. 

 

2-Örgüt Yapısı

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 2 Meclis Üyesi, 2 Daimi Encümen Üyesi , Belediye Başkanı, Özel Kalem, İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler (Muhasebe - Emlak Gelirleri Servisi - Su Tahsilatı Servisi), İtfaiye, Zabıta, Temizlik Hizmetleri, İmar İşleri, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri, Mezbaha hizmetleri birimlerinden oluşmaktadır.

2017 yılı sonu nüfus sayım sonuçlarına göre 9956 nüfusa ve 765 hektar imar alanına hizmet sunmaktadır.

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz 2000 yılından bu yana hizmet sunmada bilgi ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalanmakta olup bu alanda her yıl değişen yeniliklere de zamanında adapte olmaktadır.

Belediyemizde Bilgisayar ana sunucusunun üzerinde kurulu; Eşkom Otomasyon sistemi ve bu sisteme bağlı çalışan Bütçe ve Muhasebe Programı,  Personel Bordro ve Özlük Programı, Taşınır Mal Yönetimi Programı, Satın Alma ile Gelir Programları ve  Yazı İşleri - Evlendirme Programları mevcuttur.

Bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs.lerden korunması için internet çıkışının sağlandığı modemler üzerinde  ve tüm bilgisayarlarda  antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün Server sistemi üzerinde güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır.

Ayrıca Belediye’nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren Varto belediyesi49hotmail.com. adı altında bir web sitesi bulunmaktadır.

Mevzuatla ilgili internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Mevcut kanun kitaplarından faydalanılmakla birlikte, ayrıca iki adet değişen mevzuatlarla ilgili dergi aboneliğimiz vardır.

 

4-İnsan Kaynakları

22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan;  Belediyemize 2017 yılında toplam 68 Memur kadrosu tahsis edilmiş, bu kadrolardan 17 adedi dolu 51 adedi boş durumda bulunmaktadır.

 

Belediyemize 2017 yılında toplam 34 adet Sürekli İşçi kadrosu tahsis edilmiştir.

Sürekli İşçi olarak; 9 Temizlik işçisi, 3 İşçi, 5 Şoför, 1 İnşaat Ustası, 1 Yağcı ve 1 Aşçı olarak çalışan 20 adet dolu kadrolu işçimiz bulunmaktadır.

1 İnşaat Ustası, 2 Operatör, 3 Ustabaşı, 2 Temizlik İşçisi, 4 İşçi ve 2 Şoför olmak üzere 14 adet boş kadro mevcuttur.

 

5-Sunulan Hizmetler

Belediyemizin hizmet birimlerinin 2017 yılı içerisinde ilçemize ve halkımıza  sundukları hizmetler;

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.05 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.     

Varto Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 15.05.1995 tarihinde Personel Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamış olup, 22.04.2009 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara uygun olarak Belediye Meclisi’nin 09.09.2009 tarih ve 17 sayılı kararı ile Norm Kadro Teşkilat şemasının uygulamaya konulması ile  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adını alarak hizmet vermeye devam etmektedir.

* 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan;  Belediyemize 2017 yılında toplam 67 Memur kadrosu tahsis edilmiş, bu kadrolardan 17 adedi dolu 51 adedi boş durumda bulunmaktadır. Ayrıca tahsis edilmeyen ancak dolu olan 1 kadro dondurulmuş olduğundan toplam dolu ve boş memur kadro sayımız 68 adettir.

* 6331 sayılı yasa gereğince personelimizin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli rapor ve analizleri yapılmıştır.

* Memurların işyeri disiplini ile ilgili işlemleri takip edilmiş ve gereği yapılmıştır.

*Yeni Norm Kadroya göre personellerin kadrolarının bulunduğu müdürlüklere vekâleten atamalar yapılmıştır.

* Yıllık izne ayrılan idari personellerin vekalet işlemleri yapılmıştır.

* Hususi Pasaport işlemi için, 2017 yılı içerisinde müracaat eden altı personelimizin ilgili yazışmaları tamamlanarak Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir

* 17 adet memur personelin yıl içerisinde her türlü özlük ve intibak işlemi zamanında yapılarak HİTAP programına işlenmiştir.

* 2017 yılı içerisinde tüm personelimizin kadro durumları ve sayıları,  Devlet Personel Başkanlığı web sayfasına işlenmiştir.

* 22 Mayıs 2017 tarih ve 29719 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Ek-1 listede  Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan, Belediyemize toplam 34 İşçi kadrosu tahsis edilmiş, bu kadrolardan 20 adedi dolu, 14 adedi münhal durumda bulunmaktadır.

* 22.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak daimi işçi personel kadrolarında iptal ve ihdas işlemleri yapılmıştır.

*İşçi personel hareketlerini gösterir çizelgeler her ay düzenlenerek Türkiye İş Kurumuna bildirilmiştir.

* Personelimizin sayılarını ve kadro pozisyonlarını gösterir kamu istihdamına ilişkin üç aylık cetvel hazırlanıp Kaymakamlık makamına sunulmuştur.

* Etik kurallara bütün çalışanların uyulması için gerekli yazışmalar yapılmış olup, düzenlenen afişler görünür yerlere asılmıştır.

* Yıl içerisinde sağlık sorunu olan personele ait sevk işlemleri yapılmış, rapor ve istirahat alan personelin işlemlerinin takibi ve gereği yapılmıştır.

* Müdürlükçe 2017 yılı içerisinde diğer belediye birimleriyle  işbirliği ve koordinasyon sağlanmış, insan kaynaklarının doğru etkili ve verimli kullanılması için gereken hassasiyet gösterilmiştir.

* Etik kurallar ile ilgili afiş birimlere dağıtılmış görünür yerlere asılması için gereken uyarılar yapılmıştır.

*  Günlük izin formlarının takibi ve raporlanması yapılmıştır.

*  Gelen evraklara zamanında ve düzenli olarak cevap verilmiştir.

*  Vatandaşlardan gelen iş talebi dilekçelerine zamanında cevaplar verilmiştir.

* Personellerin talebi üzerine kendilerine çalıştıklarına dair belge ve hizmet belgesi tanzim edilerek verilmiştir.

* 2017 yılı yaz döneminde çeşitli üniversitelerde öğrenim gören iki öğrenciye staj yaptırılmıştır.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü:

Birimimiz 46.49.09.35 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

Birimimiz, hizmet binasının alt katında   biri müdür vekili lise mezunu ve kadrosu şef olan memur, katı atık ve çöp toplama işini yapan toplam on (yedi taşeron firmanın) işçi, ikisi lise diğeri ilkokul mezunu olan dört şoförle, üç adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, bir adet açık çöp kamyonu, bir adet ilaçlama cihazı ve bir adet Yol Süpürme aracıyla  hizmet vermişlerdir.  

                                     

* 2017 yılı yaz mevsimi çalışma programı 15 Mart ve 15 Kasım tarihleri 06.00 ile 14.00 saatleri arası uygulanmış olup; kamu kurum ve kuruluşları ile ana cadde güzergâhları  haftanın her günü, diğer mahallelerimiz haftanın  üç günü olmak üzere katı ve sıvı atıklar ekiplerimiz tarafından toplatılmıştır.

* İlçe merkezindeki küçük su kanalları ve dere yataklarının temizliği rutin bir şekilde yapılmıştır.

* İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından oluşan hafriyat atıkları ücret karşılığında alınıp, düzenli bir şekilde hafriyat alanında depolanmıştır.

* İlkbahar mevsiminde karların erimesiyle birlikte çarşı merkezi ve ana halterlerimiz tazyikli su ile yıkanıp temiz bir görüntü sağlanmıştır.

 

 

 

 

Yapılan Harcamalar:

 

2017 Yılında Yapılan Hizmet Alım İhaleleri

 

İHALE ADI                                                                    SÜRESİ                                YAKLAŞIK  MALİYET

 

1

Pazarlık usulü ihale

(01.01.2017-24.02.2017)

45 Günlük +% 20 iş artışı

   160.925,45-TL

2

 Pazarlık usulü ihale

(27.04.2017- 15.06.2017)

         50 Günlük

   190.069,30-TL

3

Açık İhale

(16.07.2017-15.07.2017)

          Bir Yıllık

1.652.058,23-TL

 

 

   TOPLAM

  2.003.152,98-TL

 

 

 

S.NO

       MALIN CİNSİ

BİRİMİ

         TUTARI

  1

Sokak hayvanlarını kısırlaştırma

Destek Hiz. Md.

 21.240,00- TL 

  2

Nalburiye malzemesi alımı

Temizlik İşleri Şefliği

   6.717,15- TL 

  3

Yaban Hayvanları için yem alımı

Temizlik İşleri Şefliği

   2.012,53- TL 

  4

Araç çekici

Temizlik İşleri Şefliği

   1.003,00- TL 

  5

Zorunlu trafik siğortas

Temizlik İşleri Şefliği

   1.217,00- TL 

  6

Zorunlu trafik siğortas

Temizlik İşleri Şefliği

   1.277,00- TL

  7

Gida Alımı

Destek Hiz.Md.

 15.000,00- TL

  8

Balık alımı

Destek Hiz.Md.

       600,00- TL

  9

Gida alımı

Destek Hiz.Md.

      1.571,40- TL

10

Çocuk Giyimi alımı

Destek Hiz.Md.

      2.700,00- TL

11

Gida alımı

Destek Hiz.Md.

      3.856,95- TL

12

Kurbanlık alımı

Destek Hiz.Md.

      20.952,00- TL

13

Çocuk giyimi alımı

Özel Kalem Md.

     5.961,18- TL

14

Yol süpürme aracı için malzeme alımı

Temizlik İşleri Şefliği

        10.030,00- TL

15

Araç Tamir

Temizlik İşleri Şefliği

     9.242,18- TL

16

Et Alımı

Özel Kalem Md.

     1.674,00- TL

17

Bilgisayar ve yazıcı alımı

Özel Kalem Md.

    12.036,00- TL 

18

Karagöz oyunu

Destek Hiz. Md.

      1.200,00-TL 

19

Yemek alımı

Özel Kalem Md.

    11.232,00- TL

20

Yağmurluk ve tulum alımı

Temizlik İşleri Şefliği

      2.208,70- TL

21

Hizmet Alımı (24.02.2017-19.04.2017)

Destek Hiz. Md.

   175.047,00- TL 

22

Hizmet Alımı (16.06.2017-15.07.2017)

Destek Hiz. Md.

   169.493,40- TL

23

Hizmet Alımı (03.03.2017-30.01.2017)

Destek Hiz. Md.

     18.116,32- TL

 

 

          TOPLAM

  494.388,21- TL

2017 Yılında Yapılan Doğrudan Temin Ödemeleri

 

* 2017 yılı kış mevsimi çalışma programı 16 Kasım ve 14 Mart tarihleri arasında 

sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arası uygulanmış olup, yaz mevsiminde olduğu gibi katı ve sıvı atık toplama hizmetleri aynı şekilde ekiplerimiz tarafından yerine getirilmeye çalışılmıştır.

* 2017 yılı içerisinde kurum içi ve kurum dışı olarak toplamda 140 adet yazışma yapılmıştır.

* Kış mevsiminde yağıp çarşı merkezinde biriken karlar, kar yağışının durmasıyla  toplatılarak uygun alanlara taşınarak trafik ve yaya akışının  devamlılığı sağlanmıştır.

            Mevcut çöp kamyonlarımızdan olan açık kasalı küçük çöp aracımız, eski model olması ve sürekli çalışır durumda olduğundan, yeni bir sıkıştırmalı küçük çöp aracı ile yeteri kadar çöp bidonunun alınması önerilerimiz arasındadır.

            Kış mevsiminde kalorifer ve soba külleri sokak ve caddelere düzensiz bırakılmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu kül ve atıkların torbalanması veya bu konuda benzeri bir çözüme gidilmesi için ilçe halkı ile beraber bir çözüme gidilmesi önerimizdir.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.31 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüzde;  bir Yüksekokul mezunu Müdür vekili ile diğeri lise mezunu  Daimi işçi kadrosunda olup evrak işlerine bakan  iki personel görev yapmaktadır.

* Belediye Başkanı’nın başkanlık ettiği ve genel karar organı olan Belediye Meclisinde nüfus dağılımına göre,  Belediye Meclis üye sayısı Belediye Başkanı ile birlikte 12 kişiden oluşmaktadır. Belediye Meclisi kendisinin karar vereceği bir aylık tatil dışında her ayın ilk haftasının çarşamba günü toplanmıştır.

Belediyemizin Meclis görevi; 11.11.2016 tarihinde açığa alınan Belediye Başkanı yerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/2, 46 ve geçici 9 maddesi kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak atanan ilçemiz Kaymakamı Mehmet Nuri ÇETİN ile Encümeni oluşturan iki memur üyeler olan, Yazı İşleri Müdürü Nihat HAN ile Mali Hizmetler Müdürü Müslüm BİNGÖL tarafından yürütülmüştür.

* Yıl içerisinde meclisin aldığı kararlar yazılıp imzalanarak ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır.

* Encümen Başkanı Belediye Başkanı, Üyeler; Meclisimiz tarafından gizli oylama ile seçilmiş 2 Daimi Encümen, Memur Üyelerden  Mali Hizmetler Müdürü ile  Yazı İşleri Müdürü Encümenimizi teşkil etmektedir. Encümene sevk edilen evraklar Gelen encümen kayıt defterine kayıt edilip, gündemi hazırlanmıştır. Encümenin aldığı kararlar yazılmış, ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır. Encümen evraklarının imzalanması sağlanmış, takibi yapılarak arşivlenmesi sağlanmıştır.

* 2017 yılı içinde Encümende görüşülen ve karara bağlan Encümen  karar sayısı 40 adettir.

* Yazı İşleri, Belediyeye iletilen resmi ve gayri resmi tüm evrakların genel kayıt birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar ile vatandaş taleplerini içeren dilekçelerin havalesi yapılarak, ilgili birimlere  iletilmekte, Belediyeden, değişik kamu kurum ve kuruluşlara posta ve kurye vasıtasıyla zimmet karşılığı evrak gönderme  ve teslim etme görevleri yürütülmektedir.

2017 yılı içinde;

* Gelen Evrak sayısı 1232 adet,

* Gelen Dilekçe sayısı   1.107  adet,

* Giden Evrak sayısı 1376 adet,

 

Evlendirme İşleri:

 Belediyemiz Evlendirme memurluğunca  2017 yılı içerisinde; İlçemiz ile diğer il/ ilçe ve yabancı uyruklu nüfuslara kayıtlı 90 çiftin evlenme akitleri Evlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılarak tescil işlemlerinden sonra ilgili nüfus müdürlüklerine gerekli evrakları gönderilmiştir. Ayrıca ilgili yönetmelik kapsamında 90 adet Aile Cüzdanı düzenlenerek evlenme akitleri yapılan vatandaşlara verilmiştir.

 

Özel Kalem Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.02 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.

Belediyemiz Başkanlık ve Meclis faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir. Başkanlığın hizmetleri 2017 yılı süresince Belediye Başkanı ile iki üyeden oluşan Belediye Meclisinin yetkileri ve kanunlar çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmüştür

 

* Belediye Meclis günlerini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddeleri zamanında üyelere bildirilmiştir.

* Başkanlığın gelen ve giden evrak kayıtları zamanında yapılarak, ilgili birim, kurum ve kişilere gönderilmiştir.

* Belediye ve Başkanlık yazışmaları düzenli şekilde  yürütülerek yazışma evraklarının güvenliği sağlanmıştır.

* Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılmış Encümen Kararlarının bir örneği ilgili birim ve kurumlara  gönderilmiştir.

            * Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına sunulmuştur.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 46.49.09.32 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 1 ve 3. katında hizmet vermektedir. 1. Katta  bulunan Gelirler Servisinde; 1 Tahakkuk Memuru ile  1 Tahsildar, Su Gelirlerinde ise; 1.Tahsildar görev yapmaktadır. Müdürlüğün Bütçe ve Muhasebe işlemleri binanın 3. katında;  Mali Hizmetler Müdürü ile 2 İşçi tarafından yürütülmüştür.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bağlamında 2017 Yılında Yürütülen Hizmetler

1)  Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun ile  ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm görevleri, bağlı, birimler aracılığı ile yerine getirmede azami gayret göstermiştir.   

2)  Bağlı birimlerde çalışan personel arasında görev dağılımı yapılarak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulması sağlanmıştır.

3) Belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenmesi ve zamanında sonuçlandırılması için gerekenler işlemler zamanında yapılmıştır.

4)  Belediyenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için  harcama yetkilileri ile koordinasyon içinde çalışılmış, üst yöneticiye bilgi ve önerilerde bulunulmuştur.

5)  İç ve dış denetim sırasında denetçilere verilecek bilgi ve belgeler müdürlüğün koordinatörlüğünde sağlanmış, denetim sonucunda cevap verilmesi gereken iş ve işlemler ve tahsili istenen kişi borçları hakkında istenen raporlar düzenlenip, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgili birimine gönderilmiştir.

6)  Mali hizmetlerin şeffaf, açık, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmış yasa ve mevzuatlar ile iç kontrol eylem planlarına uyulmuştur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev ve yetki alanına giren her türlü yazışma zamanında yapılmıştır.

8)  Kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlarda belirtilen görevlerin usulüne uygun ve zamanında yerine getirilmesi hususunda gereken çaba gösterilerek üst yöneticiye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmiştir.

  9) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlarla belirlenen şekilde gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanarak birimlere bütçe çağrısı yapılmış, kurumun  bütçesi zamanında hazırlanmış, diğer iş ve işlemler zamanında sonuçlandırılmıştır.

10) Mali Hizmetler Müdürlüğü, birimi yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı servisler aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve kontrol etmek için her türlü çabayı göstermiştir.

11) Müdürlüğe bağlı servisler arasında koordinasyon sağlanarak planlı ve programlı şekilde yapılan çalışmalar denetlenmiştir.

12)  Belediyemiz bünyesinde bulunan taşınır mal ambarının taşınır mal yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.

         13)  Müdürlüğe bağlı evrakların arşivlenmesi, arşivlerin düzenlenmesi ve yasal süresi içerisinde zaman aşımına uğrayan evrakların kurum arşivine gönderilmesi sağlanmıştır.

         14)  Belediye Başkanı tarafından mali konularda verilen diğer görevler zamanında yapılmıştır.

         15)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği Belediye giderlerini Kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olanların Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde göre kontrolü yapılmıştır.

         16)  Bütçe içi ve dışı emanetler hesaba alınmıştır.

         17) Emanetlerin doğrudan şahıslara ve ilgili kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği süre içerisinde ödenmesi için Muhasebe işlem fişi düzenlenmiştir.

         18)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Yönetmeliği ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince mutemet, müteahhit ve yolluk ön ödemeleri ile bankalarda mutemetler adına açılacak kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için millî bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılarak kredilere ait Muhasebe Fişi düzenlenmiştir.

        19)  657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi olarak, çalışan memur ve işçilerin aylık maaş, ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden vb. tüm alacakların bordrolar üzerinde kontrolü yapılarak Ödeme emri düzenlenmiştir.

        20) 2004 sayılı İcra İflas kanunu ile 2489 sayılı Kefalet Kanunu uyarınca Belediye personellerinin icra, nafaka, kefalet aidatı, öğrenim kredisi gibi tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılmış kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yapılması sağlanmış, bu tutarlar bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi Alacakları Hesabına alınarak, kayıtları zamanında işlenmiştir.

       21) Borçlar Kanununun, ilgili hükümlerine göre tanınan zaman aşımı süresi içerisinde gelirlerin takip ve tahsilinin sağlanması için gereken önlemler alınmıştır.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 yılı gerçekleşen bütçe gelir ve gider faaliyetleri, bu raporun Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler kısmında Mali Bilgiler başlığı altında sunulmuştur.

 

Müdürlüğün Gelir - Emlak İşleri ile Tahsilat işlemleri ise binanın 1. katında kadro ünvanı memur olan 3 adet personel tarafından yürütülmektedir.

 

2017  Yılı Gelir ve Emlak Servisleri Hizmetleri:

            * 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde Belediye Gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasına gayret gösterilmiştir.

            * Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin  izlenmesi yapılmıştır.

            * Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 Sayılı Vergi Usul kanununa uygun olarak düzeltilmesi sağlanmıştır.

            * Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı yada sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmıştır.

            * İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri alınmıştır.

           

İtfaiye Amirliği:  

Birimimiz 46.49.09.33 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

İtfaiye Amirliği bünyesinde 1 İtfaiye Amiri, 1 İtfaiye Çavuşu 7 İtfaiye eri olmak üzere dokuz adet kadro mevcut olup, 2 İtfaiye Eri dışındaki kadrolar münhal durumdadır.

Belediyemiz itfaiye hizmetlerini; 1 İtfaiye Amiri Vekili, 5 İtfaiye Eri ve 3 İtfaiye Şoförü olmak üzere dokuz personelle 24’der saatlik 3 vardiya halinde vermektedir.

Birimin hizmetinde;  biri 8 metre hidrolik merdiveni bulunan diğeri ise su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere dizayn edilen aktif durumda 2 adet İtfaiye aracı bulunmaktadır.

Birimimiz 5393 sayılı Belediye kanunu ile  Belediye İtfaiye yönetmeliği kapsamında görevini yapmaktadır.

 

* 2017 yılı içinde vatandaşlar ve ilçe emniyeti tarafından ihbar edilen 25 adet ev/işyeri ot, saman yangınına ve mera alanlarında kuruyan ve tutuşup yanan otlara 2 araç ve 4 elamanla zamanında müdahale edilmiş can kaybı yaşanmadan küçük maddi hasarlarla yangınlar kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla ilgili tutanaklar birimimiz tarafından zamanında düzenlenerek ilgili kurumlara iletilmiştir.

* Belediyemiz   sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlar gerekli  zamanlarda sulanmıştır.                                        

* Su ve Kanalizasyon müdürlüğünün talepleri doğrultusunda şehir kanalizasyon şebekesine ve ücret karşılığında vatandaşların  tıkanan ev kanalizasyon şebekelerine  müdahale edilerek açılmaları sağlanmıştır.

* Yıl içerisinde ilçe genelinde yapılan inşaatlara, inşaat sahiplerinin talepleri üzerine ücret karşılığında su verilmiştir.

* Resmi kurumların talebi üzerine bu kurumlara itfaiye aracı ve merdiveni ile gerçekleştirilebilen  hizmetler verilmiştir. 

* Vatandaşların talepleri üzerine itfaiye merdiveni kullanılarak çevreye ve insan yaşamına zarar verilmeden tehlike arz eden ağaçların kesilmesi ve budanması sağlanmıştır.

* İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için kurumumuza yapılan başvuru taleplerinin itfaiye yönünden gerekli araştırma ve incelenmeleri yapılarak ilgili kişi ve kurumlara rapor olarak sunulmuştur.

* Belediyemizce ilçemizin şehir girişinden başlayarak öğretmen evine kadar olan ana yolun kenar ve orta refüjlerinde bulunan ve yeni dikilen ağaçlar ile Hürriyet mahallesi çocuk parkı, Gümgüm mahallesi çocuk parkı, Kültür mahallesi İnönü caddesindeki yeni dikilen ağaçların sulanması itfaiye araçlarımızla yapılmıştır. Bu sulama işi 2017 yılı haziran ayından başlayarak periyodik olarak haftanın 3 günü, günlük 6 saatlik çalışmayla 2017 yılı Ekim ortalarına kadar devam etmiştir.

Bunun yanı sıra ilçe girişinde Muş caddesinden başlayarak, şehir merkezine doğru yer yer ekilen çiçekler ile çocuk parklarına ekilen çiçekler de itfaiye aracımızla Haziran-Ekim 2017 aylarında periyodik olarak günlük 45 dakikalık çalışmayla sulamaları yapılmıştır.

* Fen İşleri Müdürlüğünce yıl içerisinde bütün mahallelerin farklı cadde ve sokak aralarına yapılan 6.962 metre yol asfaltlanması çalışmalarında, yollara yeniden temel malzeme serme, sıkıştırma ve sulama işinde 2 adet itfaiye aracımız görev almıştır.

* Çarşı merkezindeki yollarda oluşan tozların esnafa ve halka rahatsızlık vermemesi için yaz sezonu boyunca günlük sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında çarşı merkezindeki yolların sulaması itfaiye aracının ön sulama sistemiyle yapılmıştır.

 

Zabıta Komiserliği:

 Birimimiz 46.49.09.34 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 1 katında hizmet vermektedir.

Zabıta teşkilatımız, 5393 Sayılı Belediye kanunun 14. maddesi ile belediyeye yüklenmiş mahalli müşterek nitelikteki zorunlu görev  ve sorumluluklarının yerine getirilmesi için kendisine tanınan yetkilerini kullanarak kendi bünyesinde bir sevk ve idare mekanizması kurmuş ve yasal mevzuat çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda bu görevlerini yerine getirmektedir. Birimin görev alanına giren hizmetler ile diğer idari konular birimin bünyesindeki elemanlarla koordineli olarak yazılı veya sözlü talimatlar doğrultusunda  paylaşılmıştır.

Zabıta biriminde üçü zabıta memuru, ikisi işçi toplamda 5 kişi görev yapmaktadır.

2017 yılı içinde aşağıda belirtilen faaliyetler Belediyemiz Zabıta Memurları tarafından yürütülmüştür.

*  Belediyemiz karar organlarının almış oldukları kararlar uygulanmış ve kollanmıştır.

* Belediye Zabıta Memurları Belediye sınırları içinde esenlik, sağlık, huzur ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtaları tarafından yerine getirilmesi gereken kurallar ile  bunlara uyulması hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yasaklar uygulanmıştır.

* Belediye sınırları dahilinde bulunan ve umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, temizliğine dikkat etmek amacıyla işyerleri denetlenmiş, işyerlerinde kullanılan malzemelerin sağlamlığına, temizliğine, çalışan ve çalıştırılanların sağlık şartları kontrol edilerek, sağlık kurallarına uymayanlar uyarılmıştır.

* İlçemizde bulunan su kanallarının temizliğine dikkat edilerek, tıkanan su kanalları ve menfezler kontrol edilip ilgili birim bilgilendirilmiştir.

* Çevre sağlığı açısından zararlı görülen, gelişigüzel yerlere dökülen döküntüler ve çöpleri dökenlere engel olunarak, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulunulmuştur.

* İlçemizde faaliyet sürdürmekte olan 70 adet ticari plakalı aracın tahsis, devir ve  tescil işlemleri birimimizce gerçekleştirilmiş olup, harç ve bedellerinin yatırılması için ilgili araç sahipleri, Belediyemizin gelir servisine yönlendirilmişlerdir.

* İlçemizde yolcu taşıma görevini icra eden  minibüs sahiplerinden müracaatta bulunanlara güzergah hat izni verilmiştir.

* İlçemizde  İşyeri  çalıştıran  esnaflar  denetlenerek, durumlarına göre 112 adet İşyeri Açılış Ruhsatı ile Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

* Esnafların, Belediyemize ait yerler ile halka açık pasaj ve yaya kaldırımlarını işgal etmelerine  engel olunmuştur.

* Fırınlarda ekmeklerin sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi için fırınlar kontrol edilip eksik gramajlı ekmek üretenler hakkında yasal uyarılar yapılmıştır.

* Fırınlarda, kahvehanelerde ve lokantalarda çalışan ve çalıştırılanların, temizliklerine dikkat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli uyarılar yapılmıştır.

* İlçe merkezinde bulunan tüm esnafların fiyat etiketlerinin olup olmadığı kontrol edilip etiketleri bulunmayan esnaflar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

* İlçede bulunan tüm kasapların satışını yaptığı et ürünlerinin, sağlık kontrolünün yapılıp yapılmadığı denetlenmiştir.

* İlçemize getirilen küçük ve büyük baş hayvanların gelişigüzel cadde ve sokaklarda satılmaması için satıcılar hayvan pazarına yönlendirilmiştir.

* Dışardan gelen seyyar satıcıların ve işportacıların şehir merkezini gelişigüzel işgal etmeleri engellenmiştir. 

* İlçemizin imar planına uygun olmayan gelişigüzel ve çarpık kentleşmeye neden olacak inşaat çalışmaları ve yapıları, rutin denetimler sonucunda önlenmiştir.

* İlçemizde bulunan bazı işyeri sahiplerine; ruhsatsız işyeri açma, kaldırımı işgal etme, yüksek fiyatla mal satma v.s gibi konularla ilgili olarak  uyarı yazıları yazılmıştır.

* 2017 yılı bazında Gelen ve Giden evrak olarak işlem gören yazışma sayısı 831 adettir.

 

İmar İşleri Müdürlüğü    

Müdürlüğümüz 46.49.09.38 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; kadrosu Teknisyen olan  İmar ve Şehircilik Müdür vekili memur tarafından Belediye hizmet binasının 3. katında hizmet vermektedir. Birimin personel teknik eleman eksikliğinden yapılan işlerde aksaklıklar meydana gelmektedir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde aşağıda belirtilen  yapılmıştır.

 

1-Mahalle Sınırları:

 İlçemizde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki Hürriyet, Kültür ve Gümgüm mahallelerinin sınırları, Belediye Meclisimizin 07/09/2017 tarih ve 32 sayılı kararıyla yeniden belirlenmiş, gerek mülk sahiplerinin gerekse bu mahallelerde ikamet eden vatandaşların adres ve mülkiyet bilgilerine daha rahat ulaşılması sağlanmıştır.

 

2-Tevhid-İfraz:

İmar planında bulunan ve yol fazlası olarak belirlenen alanlarda 3 adet ihdas işlemi yapılarak ihdas edilen alanların tapuları kurumumuz adına tescillenmiştir. Çeşitli mahallelerimizde   toplamda 16 adet tevhit - ifraz işlemleri yapılmış, bu işlemlerde 5.948,00 TL. gelir sağlanmış ve bu tevhit - ifraz işlemleri sonucunda kamuya terk edilen yol alanlarıyla ilgili yol açma çalışmaları yapılmış, toplamda 2.000  metre yeni yol açma çalışması yapılmıştır. Toplamda bu kapsamda toplamda 536 yazışma yapılmıştır.

 

3-Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri:

 Bu tarihler arasında farklı şahıslara ait toplam 31 adet yeni yapı ruhsatı, 18 binaya tadilat ve ilave ruhsatı yenilenmesi yapılmış verilen bu ruhsatların inşaat yapımları müdürlüğümüzce takip edilirken bu sürede yapımları tamamlanan  52 yapıya da yapı kullanma izni verilerek,  Belediyemize  toplam 91.531,00 TL gelir sağlanırken ilçemize de yeni yapılar kazandırılmıştır.

 

4-Proje çalışmaları:

 İlçemize yeni spor alanları kazandırmak amacı ile Gümgüm Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ait 477/21-22- ve 23 parsellerde toplamda 29.022 m2’lik arsayı maliyeden tahsis edilerek, Sportoto teşkilatı ile sözleşme yapılmış,  Futbol Sahası, Voleybol ve Hentbol Sahası yapılması amacı ile projeleri çizilmiştir.

               

Fen İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 46.49.09.39 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 3. katında hizmet vermektedir.

2017 yılı boyunca Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler;

           

1  - Çocuk Parkları Yapılması :

              Her mahalleye birer adet olmak üzere toplamda 13 adet çocuk parkı yapılarak ilçe halkının hizmetine sunulmuştur. Yapılan parklara çok kapsamlı oyun grupları, salıncaklar, tahterevalliler ve zıpzıp monte edilmiştir. Ayrıca bu parkların uygun yerlerine onlu fıtness aletleri de kurularak insanlara spor yapma imkânı oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın Belediyemize maliyeti 263.000,00-TL olmuştur.

 

2 – Çocuk Parkları ile Bir Kısım Açık Alanların Aydınlatması.

            İlçemizde, Belediyemizce yapılıp hizmete konulan çocuk parklarının iç aydınlatması ile bir kısım caddelerin aydınlatılmasında kullanılmak üzere 45 adet dekoratif aydınlatma direği alınarak yerlerine monte edilmiştir. Bu alımın belediyemize maliyeti 22.829,46 TL olmuştur.

 

3 – İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Binasının Bakım ve Onarımının Yapılması :

            İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının Belediyemize yapmış olduğu hizmet binalarıyla ilgili bakım ve onarım talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve 08.05.2017 tarih 20 sayılı Belediye Meclis Kararımızla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrası gereği uygun görülmüş ve tadilatı Belediyemizce yapılmıştır. Bu çalışmaların maliyeti 22.882,06 TL’dir

 

4 – Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Muş İl Müdürlüğüne Yer Tahsis Edilmesi

            İlçemizde kurumsal hizmetlerin daha da güçlendirilmesi için Muş Aile Sosyal İl Müdürlüğüne Selahaddin Eyyübi Kültür merkezinin  3. Katı 10 yıllığına tahsis edilerek kendilerine teslim edilmiştir.

 

5 – Şişme Oyun Parkı Alımı :

            Çocuklar için farklı oyun alanlarının oluşturulması kapsamında 1 adet 7x15x3 mt ebatlı şişme oyun parkı satın alınarak ilçenin değişik noktalarına kurularak etkinlikler düzenlenmiştir.  Bu parkın Belediyemiz maliyeti 19.588,00 TL’dir.

 

6 – Alparslan Spor Salonu Yapılması :

            Eski Belediye İşhanının ikinci katının tamamının spor salonuna dönüştürülmesine yönelik  bina iç tadilatı yapılmış, binanın 200 m²’lik bölümü kondisyon ağırlık spor salonuna dönüştürülerek içerisine yürüyüş bantları, mekik aletleri, barfiks aletleri, spor bisikletleri vb. aletler temin edilerek bırakılmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2 adet bilardo masası bırakılmış, binanın diğer kısmıda kafeterya  olarak dizayn edilmiştir. Spor salonunun maliyeti 220.000,00 TL ‘dir

 

7 – Ahşap ve Metal Kamelya Yaptırılması :

            Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (e) bendi  gereği yapılan protokol ile ilçedeki parklara, çarşı içerisindeki sahanlıklara, kamu kurum bahçelerine, dini kurum bahçelerine bırakılmak üzere 45 adet ahşap ve metal kamelya yatırılarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca 20 adet ahşap piknik masası ile 2 adet üstü çatılı ahşap piknik masası alınarak kamu kurum ile sosyal donatı alanlarına bırakılmıştır.  Kamelya ve piknik masaların toplamda  maliyeti 157.700,00 TL olmuştur.

 

8 - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Öğrenci Taşınması İçin Araç Tahsis Edilmesi :

              İlçe merkezindeki öğrencilerin okullarına rahat gidip gelmelerini sağlamak adına Belediyemize ait 2013 model ancak hiç kullanılmayan 1 adet 26 kişilik yarım otobüs, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgi maddesi gereği tahsis edilerek öğrencilerin hizmetine sunmuştur.

 

9 – Kıl Çadır Yapılması :

            İlçede  sosyal donatı alanlarının yaratılarak ilçe halkının sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla İlçemiz Hürriyet mahallesi çocuk parkı içerisinde 1 adet 500 m² büyüklüğünde kıl çadır ve 10 adet kıl çadır kamelya yapılarak tamamlanmıştır.  Bu çalışmayla kıl çadırın yılın on iki ayı boyunca günlük kullanımın yanı sıra özel günlerde de kullanılarak bir çok sosyal etkinliğin yapılması sağlanmıştır. Projenin maliyeti 195.000,00 TL olmuştur.

 

10 – Kanalizasyon Alt Yapı Proje Çalışması :

            Kanalizasyon alt yapı şebekeleri gerek döşeme sisteminden kaynaklanan ve gerekse taşıyabileceği debi kapasite eksikliğinden dolayı sağlıklı çalışmamakta ve sürekli arıza vermektedir. Kanalizasyon alt yapı şebekelerinin yenilenerek uzun vadede hizmet sunmalarını sağlamak adına İller Bankasına alt yapı proje çalışmaları başlatılmıştır.  Proje çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.

 

11 – Araç alımı

            Belediye araç parkının güçlendirilerek hizmetlerin hızlı bir şekilde halka ulaştırılması amacıyla D.M.O kanalıyla  544.110,00 TL’ye 1 adet yükleyici Loder  ve  93.983,10 TL ye 2 adet binek araç alınarak hizmete sunulmuştur. Binek araçlardan biri Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 

12– Hürriyet Mah. Cem evine Et Kesim ve İlave Mutfak Yeri Yaptırılması

          Hürriyet mahallesinde bulunan Cem evinin ihtiyacı olan 1 adet 50 m² büyüklüğünde kurban kesim ve ilave mutfak yeri  Belediyemizce yapılarak kendilerine teslim edilmiştir. Bu inşaatın belediyemize maliyeti 30.000,00 TL olmuştur.

 

13 – Arsa Satışları :

            Belediyemizin Tüzel kişiliği adına kayıtlı olan İlçemiz Kültür mahallesinde bulunan 22 ada 40 nolu parselin ifrazı yapılarak 5 ayrı kullanılabilir arsaya dönüştürülerek satışına karar verilmiştir. Söz konusu arsa atıl durumda olup Belediyemize her hangi bir geliri bulunmamaktadır. Bu arsadan oluşturulan 5 ayrı parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği 01.08.2017 tarihinde açık ihaleye çıkarılmış olup arsaların toplamda 752.000,00 TL ihaleyle satışı gerçekleştirilmiştir.

 

14 - Asfalt Yapılması :

            Belediyemizin 2017 yılı yatırım programının 1.500.000,00 TL bedelle en büyük yatırımı olan ve bütçe ödeneğinin tamamı hazır bulundurulan yol asfaltlama çalışmasının teknik alt yapısı tamamlanmış ve ihaleye hazır hale getirilmiştir. Proje kapsamında 5,25 Km yolun sıcak (bsk) asfalt kaplamayla döşenmesine başlanmış ve 10.000 ton plentmiks (temel malzeme), 7.000 ton sıcak asfaltın harcanacağı metrajlandırılmıştır. Yol asfaltlama kapsamında 1- Kültür Mahallesi Belediye Lojmanlarından Hürriyet Mahallesi Hazreti Ali Camisine kadar olan 748 metrelik yol,  2- Gümgüm Mahallesi Eski Muş yolu caddesinin 850 metrelik kısmı, 3- Gümgüm Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 513 metrelik çift şerit yol olmak üzere toplamda 900 metre, 4- Öğretmen evinin alt kısmından giden caddeden Doğanların evinden devam ederek Azkar Petrole kadar olan Kızılay caddesi 387 metrelik kısmı, 5– Gümgüm Mahallesi 5. Sokak (Hikmet Ok ve M.Emin Işık’ın evinin bulunduğu yol) 158 metre, 6 – Gümgüm Mahallesi Karanfil Sokak (Halı sahaya giden sokak)  190 metre, 7- Gümgüm Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinden ayrılan ve Cemil Yoloğlu’nun  evine doğru giden 21 sokak 83 metre, 8- Gümgüm Mahallesi Çınarlar caddesi 390 metre, 9- Gümgüm mahallesi sanayi sitesi iç alanın tamamını ile giriş ve çıkışları dahil 700 metre, 10- Kültür Mahallesi Kasapların ön kısmından devam eden Lise caddesinin 185 metrelik kısmı , 11- Hürriyet Mahallesi Cemevinin üst sokağı Park sokak 207 metre, 12 – Hürriyet mahallesi Cemevi’ne doğru giden 140 metrelik Mermerciler sokağı, 13- Hürriyet Mahallesi Cemevi ile Çocuk parkı arasındaki 80 metrelik sokak, 14 – Hürriyet Mahallesi Sarkan sokak 210 metre, 15- Hürriyet Mahallesi Göltepe afet konutlarındaki 59. Sokak 320 metre ve 16- Bahçelievler Mahallesi ana caddesinin 660 metrelik kısmı olmak üzere toplam 6962 metre sıcak asfalt kaplama yol yapılmıştır. Asfalt kaplama yol yapım ihalesi kapsamında işin % 20’lik iş artışı da yapılarak , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Belediyemize hibe edilen 375 ton asfalt bitümüde olmak üzere toplam maliyet KDV dahil 2.137.766,02 olmuştur. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy caddesinin parke taşından kaldırımlarının yapımına başlanmış ve bu kapsamda 1000 m2 kilitli parke taşı, 400 beton yağmur oluğu ve 800 metre beton bordür taşı döşenerek çalışma tamamlanacaktır. Bu çalışmanın da maliyeti 36.400,00 TL’dir.

 

15 – Ağaç Fidanı Dikilmesi :

            İlçemizde Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Camii,  Taziye evleri ve Cemevleri bahçelerine dikilmek üzere Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ağaç fidanı talebinde bulunulmuş ve talebimize karşılık olarak 200 adet top akasya ve 200 adet boylu akça ağaç hibe edilerek Belediyemize teslim edilmiş ve Belediyemizce de ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılarak dikimleri sağlanmıştır.

 

16 – Yeni Yapılaşma Alanları ile Bozuk Yollara Stabilize ve Temel Malzeme Konulması :

            Belediyemizden Yapı ruhsatlı yeni yapılan binalara giden topraklı yollara stabilize malzeme  konulması amacıyla Belediyenin iş makinesi ve kamyonlarıyla 120 kamyon malzeme Yenimahalle Mutluca mezrası ile Alagöz deresindeki ocaklardan çekilerek yollara koyulmuştur. Gerek bu yolların ıslah edilmesi ve gerekse kanalizasyon ile içme suyu şebeke arızlarından dolayı bozulan ve çamurlaşan yolların iyileştirilmesi de olmak üzere cami ve taziye evlerinin çevre düzenlemesin yönelik toplamda 2000 ton ocakta kırılmış elenmiş temel malzeme çekilerek yollar ıslah edilmiştir. Bu çalışmaların yakıt ve malzeme giderinin Belediyemize maliyeti 55.000,00 TL ‘dir

 

17 – 2 Adet Kar Motoru Alımı

İlçemize içme suyu sağlayan kaynakların ilçe merkezinden 7 ile 14 km uzakta ve dağlık alanda olmaları, özellikle kış aylarında olası içme suyu kaynak arızalarına müdahale edilmesi ulaşımdan dolayı zorlaşmaktadır.

            Gerek bu tür su arızalarına kış aylarında ulaşılmasını sağlamak ve gerekse ilçemizde kışın yolları kapalı olan yerleşim yerlerindeki hastalara ulaşmayı sağlamak için 2 adet paletli kar motoruna ilçemizde ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu araçların temin edilmesi için 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihalesi yapılmış ve araçlar teslim alınmıştır.       2 adet kar motorunun Belediyemize maliyeti 193.500,00 TL olmuştur.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü:     

  Birimimiz 46.49.09.43 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

 Birimimizin sevk ve idare hizmetleri bir müdür vekili memur tarafından yerine getirilmekte olup diğer hizmetlerimiz biri memur, on biri daimi işçi kadrosunda olan işçiler tarafından Belediye binasının birinci katında yürütülmektedir.

 

2017 Yılı Faaliyet Bilgileri:  

            Birimin sunduğu temel hizmetlerle ilgili olarak 1 Ocak 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında;

 

* Gelir Tahakkuk Sonuçları:  Müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde 5. Dönem halinde yapılan su okumaları sonucunda toplam olarak 971.420,15.-TL tahakkuk yapılmış, aynı dönem içerisinde (01.01.2017 ile 16.11.2017 tarihleri arasında) toplam olarak 1.374.240,99.-TL nakil tahsilat yapılmıştır.

 

* İlçemize içme suyu sağlayan su kaynaklarında rutin olarak gerekli kontroller yapılmış, ana kaynaklardaki arızalara veya kirlenmelere karşı yıl boyunca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu amaçla; yaz ve kış mevsiminde olmak üzere 7 km. mesafedeki Oğlakçı Golasar kaynağına 11 defa, 13 km mesafedeki Selçuk-Soydalı kaynağına ise iş makinesiyle 13 defa gidilerek arıza giderme ve ıslah çalışmaları yapılmıştır. Aynı şekilde İnönü-Alagöz, Yeni Mahalle, Yukarı Sırasöğütler ve Bahçelievler mahallelerinin su kaynaklarında da benzer çalışmalar yürütülmüştür.

 

* İlçemize içme suyu sağlayan bütün su depoları ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olmak üzere temizlenmiş, bakımları yapılmış ve klorlu su ile yıkanmıştır. İlçemizin mevcut su depoları teknik ve mimari donanımları itibariyle düzenli ve sürekli klorlamaya uygun olmadığından satın alınan sıvı klor kullanılmak suretiyle klorlanmıştır.

 

* 2017 yılı içerisinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce iş makineleri yardımıyla  114 adet içme suyu arızası, 174 adet Kanalizasyon şebekesi arızası yapılmıştır.

 

* 2017 yılı içerisinde toplam olarak 136 adet içme suyu ve atık su abone bağlantısı yapılmıştır.

 

* 2017 yılı içerisinde İlçemiz Gümüm Mahallesi Tarım Sokağında daha önceden döşenen 200’lük beton büz boru zamanla ağaç kök ve damarlarının şebekeye girmesi sonucu bu alanda tıkanmalar meydana geldiğinden, bu bölge kazılarak yeni 300’lük beton büz boru döşenmiştir.

* Varto Küçük Sanayi Sitesinin alt yapı çalışmaları kapsamında içme suyu ve önceki yılda tamamlanmayan vana ve kanalizasyon döşemeleri tamamlanmıştır.

 

*  Karayollarının Çaylar-Karlıova karayolunun        Belediyemiz sınırları içerisinde kalan kısmındaki Şehit Serdar Anadolu Lisesi içme suyu şebeke hattına  400 metre 63’lük PVC boru ve kanalizasyon hattının 400 metresine  200’lük koriger boru döşemesi yapılmıştır.

 

* İlçemiz Alt Yapı Kanalizasyon Kesin Projesi kapsamında 120 adet araştırma çukurunda numune alınarak, İller Bankası Genel Müdürlüğü Kontrolörü tarafından laboratuvarlarda analizleri yapılarak uygunluğuna onay verilmiştir.

 

* İlçemize 7 km. mesafedeki Oğlakçı-Golasar kaynağı, 13 km. mesafedeki Selçuklu-Soydalı kaynağı, 5 km mesafedeki Bahçelievler-Şemali kaynağı ve Hoşan Çır deresi 1-2 kaynaklarının tahsisi tamamlanarak, İller Bankası Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

 

* İlçemize 15 km mesafedeki  Yarlısu Köyü-Beyaz su kaynağı olarak tabir edilen suyun 26 Lt/s debiye sahip içme suyunun proje ihalesi yapılmış ve 2018 yılı içerisinde proje çalışması tamamlanarak İlçemiz merkezindeki 1000 m3’lük depoya aktarımı yapılacaktır.

 

* 2017 yılı içerisinde muhtelif zamanlarda meydana gelen su ve kanalizasyon arızalarında kullanılmak üzere 48.500,00-TL tutarında Q 300’lük ve Q200’lük Korige Boru alımı yapılmıştır.

                                                                                                            

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemiz İç Kontrol Revize Eylem Planı ile İç Kontrol Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 70451396-24.10755 sayılı ve kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum konulu genelge,  www.bumko.gov.tr adresinde yer alan tespit ve öneriler ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Planı Rehberi çerçevesinde hazırlanmış ve üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 Öz varlıkların ve kaynakların korunması, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde ve zamanında kayıt altına alınması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin idare tarafından oluşturulan organizasyon yöntem ve süreçlerle iç denetim kapsamında değerlendirilerek planlanması işlemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmiştir.

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

1-      Kurumsal Yapı ve Mali Yönetim Amaç ve Hedefleri

 Daha nitelikli personel ve donanımla işgücü verimini ve kalitesini yükseltmek, personelin işteki moral ve motivasyonunu sağlayarak daha da iyi mal ve hizmet sunabilmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Hem yeni kaynak ve gelir imkanlarını yaratmak hem de mevcut kaynakların verimli kullanılmasını sağlayabilmek için gerekli  plan ve programlara ağırlık verilecektir.

Belediye hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde halkımıza sunabilmek için daha güçlü ve verimli bir mali yapının yaratılması temel amaçlarımız arasındadır.

 

 

 

2-İlçenin Gelişme ve Planlama Amaç ve Hedefleri

İlçemizin mülkiyet ve çarpık yapılaşma sorunlarını çözmek için mevcut cadde sokak ve kent imar planı üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak kent planlarının islerliğini sağlamak çözüm üretecek şekilde arttırmak ve kent kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

3-Çevre Korumaya Yönelik Amaç Ve Hedefler

Doğal yapı ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri sıklaştırarak, her türlü çevresel atıkları zamanında imha etmek amacıyla gerekli malzeme ve ekipmanları  etkin kılmak ve hazır bulundurmak.

Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için daha temiz ve yaşanabilir bir ortam sağlamak.

 

4-Sosyal ve Kültürel Yaşama Yönelik Amaç Ve Hedefler

İlçemiz insanının gelişim sürecine, talep ve beklentilerine uygun yerel ve evrensel değerleri, kültürel ve sanatsal yapıyı korumak ve bu yapıyı daha da geliştirmek için halkımızla ve kurumlarımızla  işbirliği ve dayanışma  içerisinde olmak.

 

5-Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi

Herhangi bir doğal afet durumunda İlçe halkına hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunmak için gerekli kaynakları önceden planlayıp hazırlamak.

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı  sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımak.

Halkın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli, verimli ve sürekli bir şekilde hizmet sunabilmek.

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

Mali Bilgiler

 

Müdürlüğümüz bütçe ile ilgili veriler ile ödenekleri belirlerken önceki yılların bütçe gerçekleşmelerini ve sapmalarını göz önünde bulundurarak, belli bir plan ve program dahilinde hareket etmiştir.

Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin evraklar ile diğer işlemleri ilgili harcama birimlerinin yetkilileri ve personeli tarafından yapılmaktadır.

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

   Gider Sonuçları:

Belediyemiz 2017 Mali yılı kesin hesabı gider sonuçlarına göre; Bütçe ile verilen ödenek 12.345.000,00- olup,

Ödeneği yetmeyen birimlere 1.385.000,00- tutarında   ödenekler arası aktarmalar yapılmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 1.500.000,00- tutarında yapılan ek ödenek ile toplam bütçe 13.845.000,00- tutara çıkarılmıştır.

Toplam bütçe gideri 9.116.118,53- olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda kullanılmayan 4.728.881,47- tutarındaki ödenek iptal edilmiştir. 

 

Gelir Sonuçları:

Belediyemiz 2017 Mali yılı kesin hesabı gelir sonuçlarına göre; Bütçe ile tahmin edilen  gelir 12.345.000,00-’dir.

2017 Yılı Net Tahsilatı ise 10.820.169,40- olarak gerçekleşmiştir.

 

Bütçenin ayrıntılı şekilde gelir ve gider türü olarak gerçekleşme durumu, raporun son sayfalardaki ekler kısmında; Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu ( Ek-3 )’ de icmal olarak gösterilmiştir.

 

 

2-Mali Denetim Sonuçları   

       

            * 2017 yılı içerisinde Belediyemiz İdari İş ve İşlemleri İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Mevlüt YILDIZ ile Mahalli İdareler Kontrolörü Nuri OYTUN SEZER tarafından teftiş edilerek 13/03/2017 tarihli ve 129/9, 82/5 sayılı teftiş raporu düzenlenmiştir.

            * Raporda ıslahı ve ikmali istenen eksikliklerle ilgili olarak, hizmet birimlerine gerekli yazışmalar yapılmış olup birimlerden gelen iş ve işlem sonuçları ile  kamu zararı ile ilgili alacakların takip ve tahsiline ilişkin raporlar,  yıl içerinde Muş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirilmiştir.

 

            *  11.11.2016 tarih itibariyle Belediyemize kayyum atandığından eski meclis işlevsiz kalmış mali işlemler ile ilgili olarak yıl sonu  meclis denetimi yapılamamıştır.

 

 

3-Diğer Hususlar

 

            Devlet Harcama Belgeleri ile diğer iç ve dış mevzuatla ilgili yıl içerisinde değişen kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun yeni düzenlemelere gidilmiştir.

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler

- Hizmet  sunmada kalite ekipman ve malzeme planlamasına önem verilmesi.

- Yeterli Bilgisayar, bilgi ve internet ağ sisteminin kurum içinde yaygınlaştırılması.

- Hizmet binası iç ve dış mekanlarının kamera sistemiyle 24 saat boyunca izlenebilmesi.

- Bina alanının geniş olmasından dolayı hizmetlerin daha rahat yerine getirilebilmesi.

- Son teknolojik imkanlardan azami derecede faydalanabilmek için çaba gösterilmesi.

- Faaliyetlerimizin basın-yayın yoluyla halka  ulaştırılabilme imkanının yaratılmış olması.

 

B-Zayıflıklar

-657’ye tabi memur personel sayısının yetersizliği sonucu hizmet birimlerinde yaşanan sıkıntılar.

-Kaynak yetersizliğinden dolayı mal ve hizmet sunmada  sıkıntıların yaşanmaya devam etmesi.

-Mevsimlere bağlı değişen  nüfus hareketlerinin bütçemiz üzerindeki olumsuz etkenleri.

-Kış mevsiminin hizmetlerimiz ve bütçemiz üzerindeki olumsuz etkenleri

-İlçemizin deprem fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen  sarsıntıların   altyapı çalışmalarımızı olumsuz etkilemesi.

 

C-Değerlendirme

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ve anlayışına dayanarak 2017 yılı faaliyet raporunu hazırlamış bulunmaktayız.

2017 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi bütçede mali disiplin sağlanarak, gelir-gider bütçesi arasında denklik korunmaya çalışılmıştır.

 

 

 

 

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

1-  Halkın öncelikli olarak çözüm bekleyen altyapı ve temel ihtiyaçlarına göre bir plan ve program arayışı içerisinde   olmak ana hedefimizdir.

2- Mal, Hizmet, Yapım İşleri Alımları ile Araç ve malzeme kullanımında daha tasarruflu davranmaya devam edilerek  sermaye giderlerinin azaltılmasına çalışılacaktır.

3-  Belediyemiz Fen İşleri, İmar İşleri, Temizlik İşleri ile Su ve kanalizasyon İşleri hizmet birimlerince programa alınan bütün yer altı ve yerüstü yatırımlarının  planlı ve en az maliyetle gerçekleştirilmesi, kapasite altında çalışan kanalizasyon hatları, su şebeke hatları ve atık su arıtma tesislerinin yeniden projelendirilerek yapılması için gerekli bütçe ile finansal kaynağın yaratılması ve bu kapsamdaki hibelerden faydalanılması için  azami gayret gösterilecektir.

4- İlçemizin vizyonunu değiştirecek sosyal ve kültürel alanlar ile  park, piknik, mesire ve  spor alanları gibi projelerin geliştirilmesine önem verilecektir

5- İlçemizin genelinde meydana gelebilecek  su ve kanalizasyon arızalarına zamanında ve aktif bir şekilde müdahale için  gerekli olacak ekipman her zaman hazır durumda bekletilecektir.

6-  Muhasebe kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutularak bütün varlıkların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

7-   Hizmet içi eğitimlerle personelin iş verimi ve motivasyonu  artırılacaktır.

 

Belediye Başkanı olarak 2017 yılına ait  İdare Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunar, kurumun iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütümünde katkıları olan siz meclis üyelerimize, Belediyemizin tüm çalışanlarına, ayrıca Belediyemize ilgi ve yardımlarını esirgemeyen,  değerli ilçe halkımıza teşekkürlerimi sunarım.

…/03/2018

 

 

Mehmet Nuri ÇETİN

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1:

 

 

Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgi

 

Türü

Yeri

Sayısı/Metrekaresi

(Binalar için)

Belediye Hizmet Binası

Kültür Mahallesi  Atatürk Cad. / VARTO

525 m2

Yeni Belediye İşhanı

Aşağı Çarşı Atatürk Cad. - VARTO

1037 m2

Eski Belediye İşhanı

Yukarı Çarşı Atatürk Cad. - VARTO

584 m2

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ek 2:

İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgi

 

Ünvanı /Görevi

Çalıştığı Yer

Sayısı

 

MEMURLAR

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

Yazı İşleri ve Kararlar Müdür

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

1

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Ambar Memuru /Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Tahsildar

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2

İtfaiye Eri

İtfaiye Amirliği

2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Zabıta Amirliği

2

Şef / Destek Hizmetleri Müdür V.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1

Teknisyen / İmar Müdür V.

İmar Müdürlüğü

1

Fen İşleri Müdürü

Fen İşleri Müdürlüğü

1

İş Makineleri Sürücüsü

Fen İşleri Müdürlüğü

1

Teknisyen /Su ve Kanalizasyon Müd. V.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

Toplam

 

17

 

 

 

SÜREKLİ İŞÇİLER

 

 

Temizlik İşçisi

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

10

Su ve Kanalizasyon / Kademe İşçisi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

10

 

 

 

DİĞER PERSONEL

 

 

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

1

Genel Toplam

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 3:

 

 

2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU (İcmal)

 

 

Hes. Kodu

Yrd. Kod.

BÜTÇE

GİDERİNİN TÜRÜ

2017 Cari Yılı

Hes.Kodu

Yrd. Kod.

BÜTÇE GELİRİNİN

TÜRÜ

2017 Cari Yılı

830

01

Personel Giderleri

2.431.124,46

800

01

Vergi Gelirleri

445.118,55

830

02

Sos. Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

380.908,03

800

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.249.516,45

830

03

Mal ve Hiz Alımı Giderleri

4.055.206,50

800

04

Alınan Bağış ve Yrd.lar İle Özel Gelir

1.050.000,00

830

04

Faiz Giderleri

19.366,73

800

05

Diğer Gelirler

7.103.823,58

830

05

Cari Transferler

20.952,00

 

 

 

 

830

06

Sermaye Giderleri

2.209.953,21

810

 

Red ve İadeler(-)

-28.289,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.117.510,93

 

 

 

10.820.169,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin, işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

                                                                                          

                                                                                             Varto-…/03/2018

                                                                                     

                                                                                 

Mehmet Nuri ÇETİN

                                                                                  Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Ek-5

MALİ  HİZMETLER  BİRİMİNİN  BEYANI

 

Mali hizmetler birimi olarak;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerin tarafımızdan zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun Mali Hizmetler Müdürlüğü başlığı altında belirtilen hizmetler ile “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

(Varto Belediyesi-... /03/2018)

 

Müslüm BİNGÖL

                                                                                                       Mali Hiz. Müdürü


Copyrigt © 2016 Codlar.Com®