Perşembe
Sisli
-3°C | 12°C
Cuma
Az Bulutlu
-3°C | 11°C
Cumartesi
Sisli
-3°C | 11°C

2018 FAALİYET RAPORLARI

2018 FAALİYET RAPORLARI Faaliyet Raporları

 

 

T.C.

MUŞ İLİ 

VARTO BELEDİYESİ

2018 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1- Fiziksel Yapı

     2- Örgüt Yapısı

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

     4- İnsan Kaynakları

     5- Sunulan Hizmetler

     6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

     1- Bütçe Uygulama Sonuçları

     2- Mali Denetim Sonuçları

     3- Diğer Hususlar  

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V-  ÖNERİ VE TEDBİRLER

VI- EKLER

 

 

 

 

SUNUŞ:

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanun kapsamında birim faaliyet raporlarına dayanılarak, Başkanlığımız ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından  hazırlanan Belediyemizin 2018 yılı İdare faaliyet raporunu vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların bilgisine sunuyoruz.

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

           

Misyonumuz

Stratejik plan yapılamadığından yer verilmemiştir.

 

Vizyonumuz 

Stratejik plan yapılamadığından yer verilmemiştir.

 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

Belediyenin görev ve sorumlulukları

 

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile )

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

 (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

 

1-Fiziksel Yapı

            Belediyemiz, 1998 yılından bu yana Bodrum + üç kattan ibaret Belediye hizmet binasında hizmetlerini  sunmaktadır. 630 m2 taban alana sahip hizmet binası İller Bankasının tip hizmet binalarından olup, hali hazırda kurumun bütün yönetim ve icra organları bu bina içerisinde konumlandırılmıştır. 

 

2-Örgüt Yapısı

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 2 Meclis Üyesi, 2 Daimi Encümen Üyesi , Belediye Başkanı, Özel Kalem, İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler (Muhasebe - Emlak Gelirleri Servisi - Su Tahsilatı Servisi), İtfaiye, Zabıta, Temizlik Hizmetleri, İmar İşleri, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri, Mezbaha hizmetleri birimlerinden oluşmaktadır.

2018 yılı sonu nüfus sayım sonuçlarına göre 9921 nüfusa ve 765 hektar imar alanına hizmet sunmaktadır.

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz 2000 yılından bu yana hizmet sunmada bilgi ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalanmakta olup bu alanda her yıl değişen yeniliklere de zamanında adapte olmaktadır.

Belediyemizde Bilgisayar ana sunucusunun üzerinde kurulu; Eşkom Otomasyon sistemi ve bu sisteme bağlı çalışan Bütçe ve Muhasebe Programı,  Personel Bordro ve Özlük Programı, Taşınır Mal Yönetimi Programı, Satın Alma ile Gelir Programları ve  Yazı İşleri - Evlendirme Programları mevcuttur.

Bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs.lerden korunması için internet çıkışının sağlandığı modemler üzerinde  ve tüm bilgisayarlarda  antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün Server sistemi üzerinde güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır.

Ayrıca Belediye’nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren Varto belediyesi49hotmail.com. adı altında bir web sitesi bulunmaktadır.

Mevzuatla ilgili internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Mevcut kanun kitaplarından faydalanılmakla birlikte, ayrıca 2 adet değişen mevzuatlarla ilgili dergi aboneliğimiz vardır.

 

4-İnsan Kaynakları

22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan;  Belediyemizde  2018 yılı itibariyle tahsis edilmiş 67 Memur  kadrosundan 15 adedi dolu 53 adedi boş durumda bulunmaktadır. Ayrıca tahsis edilmeyen ancak dolu olan 1 kadro dondurulmuş olduğundan toplam dolu ve boş memur kadro sayımız 68 adettir.

Belediyemizde  2018 yılı itibariyle tahsis edilmiş toplamda 34 Sürekli İşçi kadrosundan; 9 Temizlik işçisi, 3 İşçi, 5 Şoför, 1 İnşaat Ustası, 1 Yağcı ve 1 Aşçı olarak çalışan 20 adet dolu kadrolu işçimiz bulunmaktadır.

1 İnşaat Ustası, 2 Operatör, 3 Ustabaşı, 2 Temizlik İşçisi, 4 İşçi ve 2 Şoför olmak üzere 14 adet boş kadro mevcuttur.

 

5-Sunulan Hizmetler

Belediyemizin hizmet birimlerinin 2018 yılı içerisinde ilçemize ve halkımıza  sundukları hizmetler;

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.05 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.     

Varto Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 15.05.1995 tarihinde Personel Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamış olup, 22.04.2009 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara uygun olarak Belediye Meclisi’nin 09.09.2009 tarih ve 17 sayılı kararı ile Norm Kadro Teşkilat şemasının uygulamaya konulması ile  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adını alarak hizmet vermeye devam etmektedir.

* 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan;  Belediyemize 2018 yılında toplam 67 Memur kadrosu tahsis edilmiş, bu kadrolardan 15 adedi dolu 53 adedi boş durumda bulunmaktadır. Ayrıca tahsis edilmeyen ancak dolu olan 1 kadro dondurulmuş olduğundan toplam dolu ve boş memur kadro sayımız 68 adettir.

* 6331 sayılı yasa gereğince personelimizin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli rapor ve analizleri yapılmıştır.

* Memurların işyeri disiplini ile ilgili işlemleri takip edilmiş ve gereği yapılmıştır.

* Yıllık izne ayrılan idari personellerin vekalet işlemleri yapılmıştır.

* Hususi Pasaport işlemi için, 2018 yılı içerisinde müracaat eden altı personelimizin ilgili yazışmaları tamamlanarak Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir

* 15 adet memur personelin yıl içerisinde her türlü özlük ve intibak işlemi zamanında yapılarak HİTAP programına işlenmiştir.

* 2018 yılı içerisinde tüm personelimizin kadro durumları ve sayıları,  Devlet Personel Başkanlığı web sayfasına işlenmiştir.

* 22 Mayıs 2017 tarih ve 29719 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Ek-1 listede  Belediyemiz D5 grubunda yer almış olduğundan, Belediyemize toplam 34 İşçi kadrosu tahsis edilmiş, bu kadrolardan 20 adedi dolu, 14 adedi münhal durumda bulunmaktadır.

* 22.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak daimi işçi personel kadrolarında iptal ve ihdas işlemleri yapılmıştır.

*İşçi personel hareketlerini gösterir çizelgeler her ay düzenlenerek Türkiye İş Kurumuna bildirilmiştir.

* Personelimizin sayılarını ve kadro pozisyonlarını gösterir kamu istihdamına ilişkin üç aylık cetvel hazırlanıp Kaymakamlık makamına sunulmuştur.

* Etik kurallara bütün çalışanların uyulması için gerekli yazışmalar yapılmış olup, düzenlenen afişler görünür yerlere asılmıştır.

* Yıl içerisinde sağlık sorunu olan personele ait sevk işlemleri yapılmış, rapor ve istirahat alan personelin işlemlerinin takibi ve gereği yapılmıştır.

* Müdürlükçe 2018 yılı içerisinde diğer belediye birimleriyle  işbirliği ve koordinasyon sağlanmış, insan kaynaklarının doğru etkili ve verimli kullanılması için gereken hassasiyet gösterilmiştir.

* Etik kurallar ile ilgili afiş birimlere dağıtılmış görünür yerlere asılması için gereken uyarılar yapılmıştır.

*  Günlük izin formlarının takibi ve raporlanması yapılmıştır.

*  Gelen evraklara zamanında ve düzenli olarak cevap verilmiştir.

*  Vatandaşlardan gelen iş talebi dilekçelerine zamanında cevaplar verilmiştir.

* Personellerin talebi üzerine kendilerine çalıştıklarına dair belge ve hizmet belgesi tanzim edilerek verilmiştir.

* 2018 yılı yaz döneminde çeşitli üniversitelerde öğrenim gören iki öğrenciye staj yaptırılmıştır.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü:

Birimimiz 46.49.09.35 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

Birimimiz, hizmet binasının alt katında   biri müdür, diğeri VHKİ olarak görev yapan memur, katı atık ve çöp toplama işini yapan toplam on işçi, ikisi lise diğer ikisi ilkokul mezunu olan dört şoförle, üç adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, bir adet açık çöp kamyonu, bir adet ilaçlama cihazı ve bir adet Yol Süpürme aracıyla  hizmet vermişlerdir.

                                    

* 2018 yılı yaz mevsimi çalışma programı 15 Mart ve 15 Kasım tarihleri 06.00 ile 14.00 saatleri arası uygulanmış olup; kamu kurum ve kuruluşları ile ana cadde güzergâhları  haftanın her günü, diğer mahallelerimiz haftanın  üç günü olmak üzere katı ve sıvı atıklar ekiplerimiz tarafından toplatılmıştır.

* İlçe merkezindeki küçük ve büyük su kanallarının temizliği rutin bir şekilde yapılmıştır.

* İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından oluşan hafriyat atıkları ücret karşılığında alınıp, düzenli bir şekilde hafriyat alanında depolanmıştır.

* İlkbahar mevsiminde karların erimesiyle birlikte çarşı merkezi ve ana halterlerimiz tazyikli su ile yıkanıp temiz bir görüntü sağlanmıştır.

 

Yapılan Harcamalar:

Mal Alımı Harcamaları                      : 277.833,20-TL

Hizmet Alımı Harcamaları                 : 215.749,52-TL

Bakım ve Onarım haramaları             :   61.476,50-TL    dir.

                                   

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.31 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüzde;  bir Yüksekokul mezunu Müdür vekili ile diğeri lise mezunu  Daimi işçi kadrosunda olup evrak işlerine bakan  iki personel görev yapmaktadır.

* Belediye Başkanı’nın başkanlık ettiği ve genel karar organı olan Belediye Meclisinde nüfus dağılımına göre,  Belediye Meclis üye sayısı Belediye Başkanı ile birlikte 12 kişiden oluşmaktadır. Belediye Meclisi kendisinin karar vereceği bir aylık tatil dışında her ayın ilk haftasının çarşamba günü toplanmıştır.

Belediyemizin Meclis görevi; 18.09.2018 tarihine kadar, 11.11.2016 tarihinde açığa alınan Belediye Başkanı yerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/2, 46 ve geçici 9 maddesi kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak atanan ilçemiz Kaymakamı Mehmet Nuri ÇETİN tarafından,  19.09.2018 tarihi itibariyle ise yeni Kaymakamımız Erkan KAÇMAZ ve Encümeni oluşturan iki memur üye tarafından yürütülmüştür.

* Yıl içerisinde meclisin aldığı kararlar yazılıp imzalanarak ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır.

* Encümen Başkanı Belediye Başkanı, Üyeler; Meclisimiz tarafından gizli oylama ile seçilmiş 2 Daimi Encümen, Memur Üyelerden  Mali Hizmetler Müdürü ile  Yazı İşleri Müdürü Encümenimizi teşkil etmektedir. Encümene sevk edilen evraklar Gelen encümen kayıt defterine kayıt edilip, gündemi hazırlanmıştır. Encümenin aldığı kararlar yazılmış, ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır. Encümen evraklarının imzalanması sağlanmış, takibi yapılarak arşivlenmesi sağlanmıştır.

* 2018 yılı içinde Encümende görüşülen ve karara bağlan Encümen  karar sayısı 64 adettir.

* Yazı İşleri, Belediyeye iletilen resmi ve gayri resmi tüm evrakların genel kayıt birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar ile vatandaş taleplerini içeren dilekçelerin havalesi yapılarak, ilgili birimlere  iletilmekte, Belediyeden, değişik kamu kurum ve kuruluşlara posta ve kurye vasıtasıyla zimmet karşılığı evrak gönderme  ve teslim etme görevleri yürütülmektedir.

2018 yılı içinde birimimizde hem işlem gören  hem de kayda alınıp diğer birimlere havale edilen evrak sayısı 3013 adettir.

 

Evlendirme İşleri:

 Belediyemiz Evlendirme memurluğunca  2018 yılı içerisinde; İlçemiz ile diğer il/ ilçe ve yabancı uyruklu nüfuslara kayıtlı 83 çiftin evlenme akitleri Evlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılarak tescil işlemlerinden sonra ilgili nüfus müdürlüklerine gerekli evrakları gönderilmiştir. Ayrıca ilgili yönetmelik kapsamında 83 adet Aile Cüzdanı düzenlenerek evlenme akitleri yapılan vatandaşlara verilmiştir.

 

Özel Kalem Müdürlüğü:

Müdürlüğümüz 46.49.09.02 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında hizmet vermektedir.

Belediyemiz Başkanlık ve Meclis faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir. Başkanlığın hizmetleri 2018 yılı süresince Belediye Başkanı ile iki üyeden oluşan Belediye Meclisinin yetkileri ve kanunlar çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmüştür

 

* Belediye Meclis günlerini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddeleri zamanında üyelere bildirilmiştir.

* Başkanlığın gelen ve giden evrak kayıtları zamanında yapılarak, ilgili birim, kurum ve kişilere gönderilmiştir.

* Belediye ve Başkanlık yazışmaları düzenli şekilde  yürütülerek yazışma evraklarının güvenliği sağlanmıştır.

* Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılmış Encümen Kararlarının bir örneği ilgili birim ve kurumlara  gönderilmiştir.

            * Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına sunulmuştur.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 46.49.09.32 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 1 ve 3. katında hizmet vermektedir. Müdürlüğün Bütçe ve Muhasebe işlemleri binanın 3. katında;  Mali Hizmetler Müdürü ile iki İşçi tarafından yürütülmüştür Gelir servisi ile Su gelirleri Servisinin  tahakkuk ile tahsilat işlemleri ise binanın birinci katında  bulunan biri Tahakkuk Memuru, diğeri ise  Su ve Kanalizasyon Müd. V. olan iki kişi ile 1 Tahsildar tarafından yürütülmüştür.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bağlamında 2018 Yılında Yürütülen Hizmetler

1)  Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun ile  ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm görevleri, bağlı, birimler aracılığı ile yerine getirmede azami gayret göstermiştir.   

2)  Bağlı birimlerde çalışan personel arasında görev dağılımı yapılarak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulması sağlanmıştır.

3) Belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenmesi ve zamanında sonuçlandırılması için gerekenler işlemler zamanında yapılmıştır.

4)  Belediyenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için  harcama yetkilileri ile koordinasyon içinde çalışılmış, üst yöneticiye bilgi ve önerilerde bulunulmuştur.

5)  İç ve dış denetim sırasında denetçilere verilecek bilgi ve belgeler müdürlüğün koordinatörlüğünde sağlanmış, denetim sonucunda cevap verilmesi gereken iş ve işlemler ve tahsili istenen kişi borçları hakkında istenen raporlar düzenlenip, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgili birimine gönderilmiştir.

6)  Mali hizmetlerin şeffaf, açık, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmış yasa ve mevzuatlar ile iç kontrol eylem planlarına uyulmuştur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev ve yetki alanına giren her türlü yazışma zamanında yapılmıştır.

8)  Kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlarda belirtilen görevlerin usulüne uygun ve zamanında yerine getirilmesi hususunda gereken çaba gösterilerek üst yöneticiye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmiştir.

  9) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlarla belirlenen şekilde gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanarak birimlere bütçe çağrısı yapılmış, kurumun  bütçesi zamanında hazırlanmış, diğer iş ve işlemler zamanında sonuçlandırılmıştır.

10) Mali Hizmetler Müdürlüğü, birimi yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı servisler aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve kontrol etmek için her türlü çabayı göstermiştir.

11) Müdürlüğe bağlı servisler arasında koordinasyon sağlanarak planlı ve programlı şekilde yapılan çalışmalar denetlenmiştir.

12)  Belediyemiz bünyesinde bulunan taşınır mal ambarının taşınır mal yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.

         13)  Müdürlüğe bağlı evrakların arşivlenmesi, arşivlerin düzenlenmesi ve yasal süresi içerisinde zaman aşımına uğrayan evrakların kurum arşivine gönderilmesi sağlanmıştır.

         14)  Belediye Başkanı tarafından mali konularda verilen diğer görevler zamanında yapılmıştır.

         15)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği Belediye giderlerini Kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olanların Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde göre kontrolü yapılmıştır.

         16)  Bütçe içi ve dışı emanetler hesaba alınmıştır.

         17) Emanetlerin doğrudan şahıslara ve ilgili kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği süre içerisinde ödenmesi için Muhasebe işlem fişi düzenlenmiştir.

         18)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Yönetmeliği ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince mutemet, müteahhit ve yolluk ön ödemeleri ile bankalarda mutemetler adına açılacak kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için millî bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılarak kredilere ait Muhasebe Fişi düzenlenmiştir.

        19)  657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi olarak, çalışan memur ve işçilerin aylık maaş, ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden vb. tüm alacakların bordrolar üzerinde kontrolü yapılarak Ödeme emri düzenlenmiştir.

        20) 2004 sayılı İcra İflas kanunu ile 2489 sayılı Kefalet Kanunu uyarınca Belediye personellerinin icra, nafaka, kefalet aidatı, öğrenim kredisi gibi tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılmış kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yapılması sağlanmış, bu tutarlar bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden Kişi Alacakları Hesabına alınarak, kayıtları zamanında işlenmiştir.

       21) Borçlar Kanununun, ilgili hükümlerine göre tanınan zaman aşımı süresi içerisinde gelirlerin takip ve tahsilinin sağlanması için gereken önlemler alınmıştır.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı gerçekleşen bütçe gelir ve gider faaliyetleri, bu raporun Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler kısmında Mali Bilgiler başlığı altında sunulmuştur.

 

Müdürlüğün Gelir - Emlak İşleri ile Tahsilat işlemleri ise binanın 1. katında kadro ünvanı memur olan 3 adet personel tarafından yürütülmektedir.

 

2018  Yılı Gelir ve Emlak Servisleri Hizmetleri:

            * 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde Belediye Gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasına gayret gösterilmiştir.

            * Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin  izlenmesi yapılmıştır.

            * Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 Sayılı Vergi Usul kanununa uygun olarak düzeltilmesi sağlanmıştır.

            * Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı yada sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmıştır.

            * İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri alınmıştır.

           

İtfaiye Amirliği:  

Birimimiz 46.49.09.33 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

İtfaiye Amirliği bünyesinde 1 İtfaiye Amiri, 1 İtfaiye Çavuşu 7 İtfaiye eri olmak üzere dokuz adet kadro mevcut olup, 2 İtfaiye Eri dışındaki kadrolar münhal durumdadır.

Belediyemiz itfaiye hizmetlerini; 1 İtfaiye Amiri Vekili, 5 İtfaiye Eri ve 3 İtfaiye Şoförü olmak üzere dokuz personelle 24’der saatlik 3 vardiya halinde vermektedir.

Birimin hizmetinde;  biri 8 metre hidrolik merdiveni bulunan diğeri ise su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere dizayn edilen aktif durumda 2 adet İtfaiye aracı bulunmaktadır.

Birimimiz 5393 sayılı Belediye kanunu ile  Belediye İtfaiye yönetmeliği kapsamında görevini yapmaktadır.

 

* 2018 yılı içinde vatandaşlar ve ilçe emniyeti tarafından ihbar edilen 28 adet ev/işyeri ot, saman yangınına ve mera alanlarında kuruyan ve tutuşup yanan otlara 2 araç ve 4 elamanla zamanında müdahale edilmiş can kaybı yaşanmadan küçük maddi hasarlarla yangınlar kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla ilgili tutanaklar birimimiz tarafından zamanında düzenlenerek ilgili kurumlara iletilmiştir.

* Belediyemiz   sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlar gerekli  zamanlarda sulanmıştır.                                        

* Su ve Kanalizasyon müdürlüğünün talepleri doğrultusunda şehir kanalizasyon şebekesine ve ücret karşılığında vatandaşların  tıkanan ev kanalizasyon şebekelerine  müdahale edilerek açılmaları sağlanmıştır.

* Yıl içerisinde ilçe genelinde yapılan inşaatlara, inşaat sahiplerinin talepleri üzerine ücret karşılığında su verilmiştir.

* Resmi kurumların talebi üzerine bu kurumlara itfaiye aracı ve merdiveni ile gerçekleştirilebilen  hizmetler verilmiştir. 

* Vatandaşların talepleri üzerine itfaiye merdiveni kullanılarak çevreye ve insan yaşamına zarar verilmeden tehlike arz eden ağaçların kesilmesi ve budanması sağlanmıştır.

* İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için kurumumuza yapılan başvuru taleplerinin itfaiye yönünden gerekli araştırma ve incelenmeleri yapılarak ilgili kişi ve kurumlara rapor olarak sunulmuştur.

* Belediyemizce ilçemizin şehir girişinden başlayarak öğretmen evine kadar olan ana yolun kenar ve orta refüjlerinde bulunan ve yeni dikilen ağaçlar ile Hürriyet mahallesi çocuk parkı, Gümgüm mahallesi çocuk parkı, Kültür mahallesi İnönü caddesindeki yeni dikilen ağaçların sulanması itfaiye araçlarımızla yapılmıştır. Bu sulama işi 2018 yılı haziran ayından başlayarak periyodik olarak haftanın 3 günü, günlük 6 saatlik çalışmayla 2018 yılı Ekim ortalarına kadar devam etmiştir.

Bunun yanı sıra ilçe girişinde Muş caddesinden başlayarak, şehir merkezine doğru yer yer ekilen çiçekler ile çocuk parklarına ekilen çiçekler de itfaiye aracımızla Haziran-Ekim 2018 aylarında periyodik olarak günlük 45 dakikalık çalışmayla sulamaları yapılmıştır.

* Fen İşleri Müdürlüğünce yıl içerisinde bütün mahallelerin farklı cadde ve sokak aralarına yapılan 6.145 metre yol asfaltlanması çalışmalarında, yollara yeniden temel malzeme serme, sıkıştırma ve sulama işinde 2 adet itfaiye aracımız görev almıştır.

* Çarşı merkezindeki yollarda oluşan tozların esnafa ve halka rahatsızlık vermemesi için yaz sezonu boyunca günlük sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında çarşı merkezindeki yolların sulaması itfaiye aracının ön sulama sistemiyle yapılmıştır.

 

Zabıta Komiserliği:

 Birimimiz 46.49.09.34 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 1 katında hizmet vermektedir.

Zabıta teşkilatımız, 5393 Sayılı Belediye kanunun 14. maddesi ile belediyeye yüklenmiş mahalli müşterek nitelikteki zorunlu görev  ve sorumluluklarının yerine getirilmesi için kendisine tanınan yetkilerini kullanarak kendi bünyesinde bir sevk ve idare mekanizması kurmuş ve yasal mevzuat çerçevesinde Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda bu görevlerini yerine getirmektedir. Birimin görev alanına giren hizmetler ile diğer idari konular birimin bünyesindeki elemanlarla koordineli olarak yazılı veya sözlü talimatlar doğrultusunda  paylaşılmıştır.

Zabıta biriminde ikisi zabıta memuru, üçü işçi toplamda 5 kişi görev yapmaktadır.

2018 yılı içinde aşağıda belirtilen faaliyetler Belediyemiz Zabıta Memurları tarafından yürütülmüştür.

*  Belediyemiz karar organlarının almış oldukları kararlar uygulanmış ve kollanmıştır.

* Belediye Zabıta Memurları Belediye sınırları içinde esenlik, sağlık, huzur ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtaları tarafından yerine getirilmesi gereken kurallar ile  bunlara uyulması hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yasaklar uygulanmıştır.

* Belediye sınırları dahilinde bulunan ve umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, temizliğine dikkat etmek amacıyla işyerleri denetlenmiş, işyerlerinde kullanılan malzemelerin sağlamlığına, temizliğine, çalışan ve çalıştırılanların sağlık şartları kontrol edilerek, sağlık kurallarına uymayanlar uyarılmıştır.

* İlçemizde bulunan su kanallarının temizliğine dikkat edilerek, tıkanan su kanalları ve menfezler kontrol edilip ilgili birim bilgilendirilmiştir.

* Çevre sağlığı açısından zararlı görülen, gelişigüzel yerlere dökülen döküntüler ve çöpleri dökenlere engel olunarak, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulunulmuştur.

* İlçemizde faaliyet sürdürmekte olan 70 adet ticari plakalı aracın tahsis, devir ve  tescil işlemleri birimimizce gerçekleştirilmiş olup, harç ve bedellerinin yatırılması için ilgili araç sahipleri, Belediyemizin gelir servisine yönlendirilmişlerdir.

* İlçemizde yolcu taşıma görevini icra eden  minibüs sahiplerinden müracaatta bulunanlara güzergah hat izni verilmiştir.

* İlçemizde  İşyeri  çalıştıran  esnaflar  denetlenerek, durumlarına göre 42 adet İşyeri Açılış Ruhsatı ile Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

* Esnafların, Belediyemize ait yerler ile halka açık pasaj ve yaya kaldırımlarını işgal etmelerine  engel olunmuştur.

* Fırınlarda ekmeklerin sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi için fırınlar kontrol edilip eksik gramajlı ekmek üretenler hakkında gerekli işlem ve denetimler zamanında yapılmıştır.

* Fırınlarda, kahvehanelerde ve lokantalarda çalışan ve çalıştırılanların, temizliklerine dikkat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli işlem ve denetimler zamanında yapılmıştır.

* İlçe merkezinde bulunan tüm esnafların fiyat etiketlerinin olup olmadığı kontrol edilip etiketleri bulunmayan esnaflar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

* İlçede bulunan tüm kasapların satışını yaptığı et ürünlerinin, sağlık kontrolünün yapılıp yapılmadığı denetlenmiştir.

* İlçemize getirilen küçük ve büyük baş hayvanların gelişigüzel cadde ve sokaklarda satılmaması için satıcılar hayvan pazarına yönlendirilmiştir.

* Dışardan gelen seyyar satıcıların ve işportacıların şehir merkezini gelişigüzel işgal etmeleri engellenmiştir. 

* İlçemizin imar planına uygun olmayan gelişigüzel ve çarpık kentleşmeye neden olacak inşaat çalışmaları ve yapıları, rutin denetimler sonucunda önlenmiş olup, gerekli işlem ve denetimler zamanında yapılmıştır.

* İlçemizde bulunan bazı işyeri ve sahiplerine; ruhsatsız işyeri açma, kaldırımı işgal etme, yüksek fiyatla mal satma v.s gibi konularla ilgili gerekli işlem ve denetimler zamanında yapılmıştır.

* 2018 yılı bazında Gelen ve Giden evrak olarak işlem gören yazışma sayısı 500 adettir.

 

İmar İşleri Müdürlüğü    

Müdürlüğümüz 46.49.09.38 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; kadrosu Teknisyen olan  İmar ve Şehircilik Müdür vekili memur tarafından Belediye hizmet binasının 3. katında hizmet vermektedir. Birimin personel teknik eleman eksikliğinden yapılan işlerde aksaklıklar meydana gelmektedir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde aşağıda belirtilen  yapılmıştır.

 

1-2886 Kanun Kapsamında Yapılan İşler:

            İlçemiz Gümgüm mahallesi Hoşan suyu mevkiinde bulunan Pafta J46-C-10-D, Ada 188, parsel 19 nolu 8.633,24 m2’lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 54. maddesine göre 1.964.000,00-TL bedelle ihalesi yapılarak satışı gerçekleştirilmiş olup, ihale bedeli 1 peşin olmak üzere 4 eşit taksit şeklinde tahsilatı yapılmış daha sonra tapu devir işlemleri gerçekleşmiştir.

 

2-3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında Yapılan İşler:

3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden 2018 yılı içerisinde yol fazlası olan alanlarda 8 adet ihdas işlemi yapılmıştır. Yapılan bu ihdas işlemleriyle ilgili kanun maddesi gereği bir kısmı satılmış bu satışlardan 126.735,30-TL gelir elde edilmiş daha sonra tapu devir işlemleri gerçekleşmiştir.

 

3-Tevhid-İfraz:

İmar planında bulunan ve yol fazlası olarak belirlenen alanlarda 3 adet ihdas işlemi yapılarak ihdas edilen alanların tapuları kurumumuz adına tescillenmiştir. Çeşitli mahallelerimizde   toplamda 56 adet tevhit - ifraz işlemleri yapılmış, bu işlemlerde 24.546,00 TL. gelir sağlanmış ve bu tevhit - ifraz işlemleri sonucunda kamuya terk edilen yol alanlarıyla ilgili yol açma çalışmaları yapılmış, toplamda 2.000  metre yeni yol açma çalışması yapılmıştır. Toplamda bu kapsamda toplamda 723 yazışma yapılmıştır.

 

4-Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri:

 Bu tarihler arasında farklı şahıslara ait toplam 52 adet yeni yapı ruhsatı, 18 binaya tadilat ve ilave ruhsatı yenilenmesi yapılmış verilen bu ruhsatların inşaat yapımları müdürlüğümüzce takip edilirken bu sürede yapımları tamamlanan  52 yapıya da yapı kullanma izni verilerek,  Belediyemize  toplam 149.105,00 TL gelir sağlanırken ilçemize de yeni yapılar kazandırılmıştır.

            Yine bu tarihler arasında farklı yapılara toplam 47 adet  yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş, iskan izni verilen bu yapıların projeler uygunluk kontrolleri yapılmıştır.

 

Fen İşleri Müdürlüğü  

Müdürlüğümüz 46.49.09.39 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın 3. katında hizmet vermektedir.

2018 yılı boyunca Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler;

           

1-      Hayvan Pazarı ve Modern Donanımlı Mezbaha Yapımı

            Temel geçim kaynağı hayvancılık olan ilçemizde  hayvan ticaretinin desteklenmesi ve sağlıklı et ve et ürünleri temini için, Belediyemizce Hayvan pazarı ve Mezbaha projesi hazırlatılmış, 2018 yılı içerisinde uygulamaya konulmak üzere Kalkınma Bakanlığı  Erzurum DAP idaresine proje desteği için başvuru yapılmış ve proje kabul görmüştür. Projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi gereği Açık ihaleyle ihalesi yapılmış ve Mobil Kesim Ünitesi Ekipmanı KDV hariç 585.000,00 TL ihale edilerek alımı ve montajları sağlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Projenin temel betonu Belediye tarafından 32.000,00 TL bedellen yapılmış ve projenin KDV dahil maliyeti 722.300,00 TL olmuştur.

 

2-      6 adet Çok Amaçlı (Basket, Voleybol, Hentbol ve Tenis Kortu)  Semt Sahası Yapımı

            İlçede gençlerin spora özendirilmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığına spor oyun alanların oluşturulması için yapılan talep uygun görülmüş ve Belediyemize 500.000,00 TL  hibe desteği sağlanmıştır. Yapılan hibe desteğiyle birlikte Belediyemizin de yapacağı katkı ile 6 adet çok amaçlı sem sahası inşaatı ihalesi  19.04.2018 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 19. Maddesi gereği açık ihaleyle yapılmış 404.000,00 TL ihale bedeliyle sözleşmeye bağlanmıştır. % 10 iş artışıyla birlikte KDV dahil 519.710,88 TL mal olan saha inşaatları tamamlanarak geçici kabulü yapıldı ve hizmete açılmıştır.

 

 

 

 

 

3-      İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Çalışmaları

            2017 yılı içerisinde alt yapı çalışmaları başlatılıp tamamlanan yeni içme suyu şebeke çalışmaları kapsamında ilçemiz Yarlısu köyü sınırları dahilindeki Beyaz su içme suyu kaynağı 17 km mesafeden Varto ilçe merkezine getirilecektir. Proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım işi ihale aşamasına getirilmiştir. İçme suyu çalışmaları kapsamında daha önceden ilçenin tüketimine verilen ve insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine parametreler açısından uymayan şebekeler değiştirilerek yerine temiz sular getirilecek olup mevcut içme suyu şebekelerinin tamamı değiştirilecektir.  Ayrıca kanalizasyon alt yapı şebekeleri tamamen devre dışı kalma aşamasına gelen ilçenin alt yapısı da bir bütün olarak değiştirilecektir.

 

4-      Piknik ve Mesire Alanı Oluşturulması 

            Belediyemiz tarafından piknik ve mesire yeri olarak tahsisi sağlanan  29.053 m²’lik alanın düzenlemesine yönelik çalışmaların 2018 yılında başlatılması için gerekli peyzaj projeleri düzenlenmiş, uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla Muş Orman İşletme Müdürlüğünden destek talebinde bulunulmuştur. Yasal alt yapı çalışmalar devam etmektedir.

 

5-      Sıcak Asfalt Yol Yapım Çalışması   

            2017 yılı içerisinde ilçede toplamda 7 km sıcak asfalt çalışması yapılarak 22 adet ana ve ara caddenin sıcak asfalt kaplamayla döşenmesi sağlanmıştır. Halen ilçede bir çok mahallemizin yolu stabilize olup sürekli çamur ve toz üretmektedir. Bu yollarında yapılması için 24.07.2018 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 19. Maddesi gereği açık ihale yapılmış ve 5 km yol yapımı KDV hariç 1.227.222,00 TL’ye ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Bahçelievler, İnönü ve Hürriyet mahallesinde yol asfalt çalışmalarına başlanılmış ve çalışmalar son aşamaya getirilmiştir. Çalışmalar kapsamında Bahçelievler mahallesinde 2370 metre, İnönü mahallesinde 2675, Kültür mahallesi Yibo yolunda 400 metre,  Hürriyet mahallesinde 425 metre ve Gümgüm mahallesi Şehir Serdar AKIN Anadolu lisesinin 280 metresi olmak üzere toplamda 6.145 metre yol asfalt çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın KDV dahil Belediyemize maliyeti 1.448.121,96 TL olup, asfalt yapımın 840.000,00 TL bitüm Türkiye Petrollerinden hibe alınmıştır.

 

6-      İş Yerlerinin Kiraya Verilmesi

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kira süreleri biten 45 adet gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık ihale usulü ile kiraya verilmiş ve 170.000,00 TL  kira geliri elde edilmiştir. Geçmiş dönemdeki kira borçlarının tamamına yakını tahsil edilmiş, tahsil edilmeyen az sayıdaki kira borçlarının tahsisli için icra yoluna gidilmiştir.

 

7-      Köprü ve Menfezlere Demir Izgara Yapılması

Belediyemiz sınırları içerisinde ve sorumluluğunda bulunan köprü ile menfezlere yönelik alınacak emniyet tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlarının demir ızgaralarla kapatılması gerekmiştir. Bu kapsamda ilk etapta  25 adet köprü ve menfezin girişi ile çıkışında kullanılmak üzere  toplamda 69 adet aynı tip değişik ebatta  demir ızgara alımı ve montajı için projeleri hazırlatılmış ve 4734 sayılı Kamu İhale hükümleri doğrultusunda ihale edilerek KDV hariç 113.210,98 TL ye satın alınmıştır. Çalışmaların tamamında Belediyemizce 2017 yılında 69 adet ve 2018 yılında ise 36 adet olmak üzere toplamda 105 adet ızgara köprü ve menfezlerin  giriş ve çıkışı monte edilerek gerekli tedbir alınmıştır. Izgara alım ve montajı çalışmalar % 20 iş artış ilave edilerek KDV dahil 155.865,48 TL ‘ye mal olmuştur.

 

8-      1 adet 4x4 Nissan Navara Pick-Up aracın alımı ve zırhlandırılması

            Başkanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi kanalınca 2018 yılı başlarında 124.088,33 TL’ye satın alınan 1 adet Nissan Navara 2.3 DCİ Platinium A/T Pick-Up aracın, bölgedeki güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak daha güvenli bir araca dönüştürülmesi amacıyla  zırhlandırılması gerekmiştir. Aracın zırhlandırılması için 4374 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgi hükümleri gereğince, zırhlandırma işi ihale edilmiş ve KDV dahil Belediyemize maliyeti 77.880,00 TL olmuştur.

 

9-      Hükümet Konağının Ön Kısmının Kilitli Beton Parke Taşı İle Döşenmesi

            Hükümet konağının 1060 metrekarelik ön sahası, alınan karar gereği Belediyemizce 6 cm kalınlığındaki kilitli beton parke taşı ile döşenerek ilçe halkının hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmanın maliyeti 27.000,00 TL olmuştur.

 

10-  Yeni Yapılaşma Alanlarına Stabilize Yol Yapımı

            İmar planı dahilinde belediyemizden yapı ruhsatı alarak yapılan yeni yapılaşma alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla sezon başından başlayarak stabilize malzeme çekilmiş ve 4 adet yeni yol yapılmıştır. Ayrıca Gümgüm mahallesi Sait Mezrasının 2 km’lik  kısmı, Hürriyet mahallesinde 450 metre, Kültür mahallesinde 500 metre, Gümgüm mahallesinde 350 metre ve Yenimahalle Mutluca mezrasının 1,8 km’lik kısmına  asfalt altı temel malzeme konularak ıslah edilmiştir. Bu çalışmalarda 2172 ton malzeme temin edilerek nakliye edilmiştir. Bu malzemenin nakliye dahil belediyemize maliyeti 118.000,00 TL olmuştur.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü:     

  Birimimiz 46.49.09.43 bütçe kodu ile sınıflandırılmış olup; Belediye hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı binanın alt katında hizmet vermektedir.

 Birimimizin sevk ve idare hizmetleri bir müdür vekili memur tarafından yerine getirilmekte olup diğer hizmetlerimiz biri memur, on biri daimi işçi kadrosunda olan işçiler tarafından Belediye binasının birinci katında yürütülmektedir.

 

2018 Yılı Faaliyet Bilgileri:  

            Birimin sunduğu temel hizmetlerle ilgili olarak 1 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında;

 

*  İlçemize içme suyu sağlayan su kaynaklarında rutin olarak gerekli kontroller yapılmış, ana kaynaklardaki arızalara veya kirlenmelere karşı yıl boyunca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu amaçla; yaz ve kış mevsiminde olmak üzere 7 km. mesafedeki Oğlakçı Golasar kaynağına 11 defa, 13 km mesafedeki Selçuk-Soydalı kaynağına ise iş makinesiyle 13 defa gidilerek arıza giderme ve ıslah çalışmaları yapılmıştır. Aynı şekilde İnönü-Alagöz, Yeni Mahalle, Yukarı Sırasöğütler ve Bahçelievler mahallelerinin su kaynaklarında da benzer çalışmalar yürütülmüştür.

*  İlçemize içme suyu sağlayan bütün su depoları ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olmak üzere temizlenmiş, bakımları yapılmış ve klorlu su ile yıkanmıştır. İlçemizin mevcut su depoları teknik ve mimari donanımları itibariyle düzenli ve sürekli klorlamaya uygun olmadığından satın alınan sıvı klor kullanılmak suretiyle klorlanmıştır.

*  2018 yılı içerisinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce iş makineleri yardımıyla  211 adet içme suyu arızası, 700 adet Kanalizasyon şebekesi arızası yapılmıştır.

* 2018 yılı içerisinde toplam olarak 122 adet içme suyu ve atık su abone bağlantısı yapılmıştır.

* 2018 yılı içerisinde İlçemiz, Kültür mahallesi Meslek Lisesi arka kısmında yeni yerleşim yeri olarak imara açılan bölgeye 100’lük 300 metre temiz su borusu ile 200’lük 360 metre koriger ve 300’lük 160 metre koriger atık su boruları döşenmiş olup bu bölgedeki alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.

* İlçemiz İnönü mahallesinde 200’lük koriger boru kullanılarak 70 metre,  Gümgüm mahallesi Eski Muş Yolu olarak bilinen alana 200’lük boru kullanılarak 80 metre atık su şebeke uzatımı yapılmıştır. Aynı alana 50x63’lük PVC boru  kullanılarak 90 metre içme ve kullanma suyu şebeke uzatımı gerçekleştirilmiştir.

* İlçemiz Kültür mahallesinde 200’lük koriger boru kullanılarak 50 metre kanalizasyon şebeke uzatımı, 50x63’lük PVC boru  kullanılarak 180 metre içme ve kullanma suyu şebeke uzatımı gerçekleştirilmiştir.

*  İlçemiz Hürriyet mahallesi Ocaklı Afet konutları sahasında 50x63’lük  PVC boru  kullanılarak 60 metre içme ve kullanma suyu şebeke uzatımı gerçekleştirilmiştir.

* Yapımı tamamlanıp hizmete açılma aşamasına gelen, Özel Güvenlik noktasının Belediyemiz sınırları içerisinde kalan 700 metre kısmına,  200’lük koriger boru kullanılarak bu bölgedeki kanalizasyon şebekesi tamamlanmıştır. Ayrıca Mamaş kaynağı olarak bilinen kaynaktan 50x63’lük PVC boru  kullanılarak 1600 metre içme ve kullanma suyu şebekesi döşenmiştir. Bu kaynağın çıkışında  8 m3’lük içme ve kullanma suyu deposu  inşa edilmiş bu depodan yeni inşa edilip hizmete giren 24 m3’lük ana depoya şebeke aktarımı gerçekleştirilmiştir.

* İlçemiz alt yapı kanalizasyon kesin projesi ile  120 adet araştırma çukurlarında alınan numuneler İller Bankası Genel Müdürlüğü kontrolörlüğü tarafından Laboratuvarlarda analizleri yapılarak uygunluğuna onay verilmiştir.

* İlçemize 7 km mesafedeki Oğlakçı köyü Golasar kaynağı, 13 km mesafedeki Selçuk Soydalı kaynağı, Bahçelievler Şamali  kaynağı ve Hoşan Çır 1-2 kaynaklarının tahsisi tamamlanmış olup,  İller bankası Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

* İlçemize 15 km mesafedeki Yarlısu köyü Beyazsu kaynağının 26 Lt/s  debiye sahip içme suyu proje ihalesi tamamlanmış olup buradan ilçeye gelecek su, merkezdeki 1000 m3’lük depoya aktarılacaktır.

* 2018 yılı içerisinde  Kalakol binasının içme ve kullanma suyu ihtiyacı için 73.914,50-TL tutarında su sondaj ihalesi yapılmıştır.

* 2018 yılında Belediyemiz ambarına alınan 200’lük korige boru ve 32 kalem su ve kanalizasyon yedek parçası için 83.001.20-TL ödenek harcanmıştır. Bunun dışında rutin günlük su ve kanalizasyon arızalarında da  26.455,60-TL tutarında ödenek kullanılmıştır.

 

                                                                                                            

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemiz İç Kontrol Revize Eylem Planı ile İç Kontrol Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 70451396-24.10755 sayılı ve kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum konulu genelge,  www.bumko.gov.tr adresinde yer alan tespit ve öneriler ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Planı Rehberi çerçevesinde hazırlanmış ve üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 Öz varlıkların ve kaynakların korunması, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde ve zamanında kayıt altına alınması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin idare tarafından oluşturulan organizasyon yöntem ve süreçlerle iç denetim kapsamında değerlendirilerek planlanması işlemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmiştir.

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

1-      Kurumsal Yapı ve Mali Yönetim Amaç ve Hedefleri

 Daha nitelikli personel ve donanımla işgücü verimini ve kalitesini yükseltmek, personelin işteki moral ve motivasyonunu sağlayarak daha da iyi mal ve hizmet sunabilmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Hem yeni kaynak ve gelir imkanlarını yaratmak hem de mevcut kaynakların verimli kullanılmasını sağlayabilmek için gerekli  plan ve programlara ağırlık verilecektir.

Belediye hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde halkımıza sunabilmek için daha güçlü ve verimli bir mali yapının yaratılması temel amaçlarımız arasındadır.

 

2-İlçenin Gelişme ve Planlama Amaç ve Hedefleri

İlçemizin mülkiyet ve çarpık yapılaşma sorunlarını çözmek için mevcut cadde sokak ve kent imar planı üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak kent planlarının islerliğini sağlamak çözüm üretecek şekilde arttırmak ve kent kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

3-Çevre Korumaya Yönelik Amaç Ve Hedefler

Doğal yapı ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri sıklaştırarak, her türlü çevresel atıkları zamanında imha etmek amacıyla gerekli malzeme ve ekipmanları  etkin kılmak ve hazır bulundurmak.

Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için daha temiz ve yaşanabilir bir ortam sağlamak.

 

4-Sosyal ve Kültürel Yaşama Yönelik Amaç Ve Hedefler

İlçemiz insanının gelişim sürecine, talep ve beklentilerine uygun yerel ve evrensel değerleri, kültürel ve sanatsal yapıyı korumak ve bu yapıyı daha da geliştirmek için halkımızla ve kurumlarımızla  işbirliği ve dayanışma  içerisinde olmak.

 

5-Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi

Herhangi bir doğal afet durumunda İlçe halkına hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunmak için gerekli kaynakları önceden planlayıp hazırlamak.

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı  sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımak.

Halkın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli, verimli ve sürekli bir şekilde hizmet sunabilmek.

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

Mali Bilgiler

 

Müdürlüğümüz bütçe ile ilgili veriler ile ödenekleri belirlerken önceki yılların bütçe gerçekleşmelerini ve sapmalarını göz önünde bulundurarak, belli bir plan ve program dahilinde hareket etmiştir.

Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin evraklar ile diğer işlemleri ilgili harcama birimlerinin yetkilileri ve personeli tarafından yapılmaktadır.

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

Gelir Sonuçları:

Belediyemiz 2018 Mali yılı kesin hesabı gelir sonuçlarına göre;

Gelir Bütçesi                     : 14.850.000,00-

Gerçekleşen Bütçe Geliri  : 12.581.514,19-

Gerçekleşme oranı           : %84,72

 

 

Gider Sonuçları:

Belediyemiz 2018 Mali yılı kesin hesabı gider sonuçlarına göre;

Gider Bütçesi                    : 14.850.000,00-

Gerçekleşen Bütçe Gideri : 12.083.424,56-

Gerçekleşme oranı           : %81,36’dır.

 

Ödeneği yetmeyen birimlere 4.076.000,00- tutarında   ödenekler arası aktarmalar yapılmıştır.

Yıl sonunda kullanılmayan 2.766.575,44- tutarındaki ödenek iptal edilmiştir. 

 

Bütçenin ayrıntılı şekilde gelir ve gider türü olarak gerçekleşme durumu, raporun son sayfalardaki ekler kısmında; Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu ( Ek-3 )’ de icmal olarak gösterilmiştir.

 

 

2-Mali Denetim Sonuçları   

       

            * Belediyemiz İdari İş ve İşlemleri İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Mevlüt YILDIZ ile Mahalli İdareler Kontrolörü Nuri OYTUN SEZER tarafından teftiş edilerek 13/03/2017 tarihli ve 129/9, 82/5 sayılı teftiş raporu düzenlenmiştir.

            * Raporda ıslahı ve ikmali istenen eksikliklerle ilgili olarak, hizmet birimlerine gerekli yazışmalar yapılmış olup birimlerden gelen iş ve işlem sonuçları ile  kamu zararı ile ilgili alacakların takip ve tahsiline ilişkin raporlar,  2017 ve 2018 yıl içerisinde Muş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirilmiştir.

 

 

3-Diğer Hususlar

 

            Devlet Harcama Belgeleri ile diğer iç ve dış mevzuatla ilgili yıl içerisinde değişen kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun yeni düzenlemelere gidilmiştir.

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler

- Hizmet  sunmada kalite ekipman ve malzeme planlamasına önem verilmesi.

- Yeterli Bilgisayar, bilgi ve internet ağ sisteminin kurum içinde yaygınlaştırılması.

- Hizmet binası iç ve dış mekanlarının kamera sistemiyle 24 saat boyunca izlenebilmesi.

- Bina alanının geniş olmasından dolayı hizmetlerin daha rahat yerine getirilebilmesi.

- Son teknolojik imkanlardan azami derecede faydalanabilmek için çaba gösterilmesi.

- Faaliyetlerimizin basın-yayın yoluyla halka  ulaştırılabilme imkanının yaratılmış olması.

 

B-Zayıflıklar

-657’ye tabi memur personel sayısının yetersizliği sonucu hizmet birimlerinde yaşanan sıkıntılar.

-Kaynak yetersizliğinden dolayı mal ve hizmet sunmada  sıkıntıların yaşanmaya devam etmesi.

-Mevsimlere bağlı değişen  nüfus hareketlerinin bütçemiz üzerindeki olumsuz etkenleri.

-Kış mevsiminin hizmetlerimiz ve bütçemiz üzerindeki olumsuz etkenleri

-Eskiyen su ve kanalizasyon alt yapıları ile yol ve vb. yapılardan kaynaklanan sorunlar.

 

 

 

 

C-Değerlendirme

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ve anlayışına dayanarak 2018 yılı faaliyet raporunu hazırlamış bulunmaktayız.

2018 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi bütçede mali disiplin sağlanarak, gelir-gider bütçesi arasında denklik korunmaya çalışılmıştır.

 

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

1-  Halkın öncelikli olarak çözüm bekleyen altyapı ve temel ihtiyaçlarına göre bir plan ve program arayışı içerisinde   olmak ana hedefimizdir.

2- Mal, Hizmet, Yapım İşleri Alımları ile Araç ve malzeme kullanımında daha tasarruflu davranmaya devam edilerek  sermaye giderlerinin azaltılmasına çalışılacaktır.

3-  Belediyemiz Fen İşleri, İmar İşleri, Temizlik İşleri ile Su ve kanalizasyon İşleri hizmet birimlerince programa alınan bütün yer altı ve yerüstü yatırımlarının  planlı ve en az maliyetle gerçekleştirilmesi, kapasite altında çalışan kanalizasyon hatları, su şebeke hatları ve atık su arıtma tesislerinin yeniden projelendirilerek yapılması için gerekli bütçe ile finansal kaynağın yaratılması ve bu kapsamdaki hibelerden faydalanılması için  azami gayret gösterilecektir.

4- İlçemizin vizyonunu değiştirecek sosyal ve kültürel alanlar ile  park, piknik, mesire ve  spor alanları gibi projelerin geliştirilmesine önem verilecektir

5- İlçemizin genelinde meydana gelebilecek  su ve kanalizasyon arızalarına zamanında ve aktif bir şekilde müdahale için  gerekli olacak ekipman her zaman hazır durumda bekletilecektir.

6-  Muhasebe kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutularak bütün varlıkların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

7-   Hizmet içi eğitimlerle personelin iş verimi ve motivasyonu  artırılacaktır.

 

Belediye Başkanı olarak 2018 yılına ait  İdare Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunar, kurumun iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütümünde katkıları olan siz meclis üyelerimize, Belediyemizin tüm çalışanlarına, ayrıca Belediyemize ilgi ve yardımlarını esirgemeyen,  değerli ilçe halkımıza teşekkürlerimi sunarım.

29/03/2019

 

 

Erkan KAÇMAZ

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- EKLER

 

 

  Ek 1:

 

 

Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgi

 

Türü

Yeri

Sayısı/Metrekaresi

(Binalar için)

Belediye Hizmet Binası

Kültür Mahallesi  Atatürk Cad. / VARTO

525 m2

Yeni Belediye İşhanı

Aşağı Çarşı Atatürk Cad. - VARTO

1037 m2

Eski Belediye İşhanı

Yukarı Çarşı Atatürk Cad. - VARTO

584 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ek 2:

 

İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgi

 

Ünvanı /Görevi

Çalıştığı Yer

Sayısı

 

MEMURLAR

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

Yazı İşleri ve Kararlar Müdür

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

1

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Ambar Memuru /Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

Tahsildar

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

İtfaiye Eri

İtfaiye Amirliği

2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Zabıta Amirliği

1

Destek Hizmetleri Müdür

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1

Teknisyen / İmar Müdür V.

İmar Müdürlüğü

1

Fen İşleri Müdürü

Fen İşleri Müdürlüğü

1

İş Makineleri Sürücüsü

Fen İşleri Müdürlüğü

1

Teknisyen /Su ve Kanalizasyon Müd. V.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

Toplam

 

15

 

 

 

SÜREKLİ İŞÇİLER

 

 

Temizlik İşçisi

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

10

Su ve Kanalizasyon / Kademe İşçisi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

10

 

 

 

DİĞER PERSONEL

 

 

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

1

Genel Toplam

 

36

 

 

 

 

Ek 3:

 

 

2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU (İcmal)

 

 

Hes. Kodu

Yrd. Kod.

BÜTÇE

GİDERİNİN TÜRÜ

2018

Cari Yılı

Hes.Kodu

Yrd. Kod.

BÜTÇE GELİRİNİN

TÜRÜ

2018

Cari Yılı

830

01

Personel Giderleri

3.475.994,30

800

01

Vergi Gelirleri

538.985,87

830

02

Sos. Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

455.393,71

800

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.308.885,37

830

03

Mal ve Hiz Alımı Giderleri

5.151.592,52

800

04

Alınan Bağış ve Yrd.lar İle Özel Gelir

1.044.920,00

830

04

Faiz Giderleri

29.050,46

800

05

Diğer Gelirler

7.688.768,70

830

05

Cari Transferler

150.770,92

 

 

 

 

830

06

Sermaye Giderleri

2.820.622,65

810

 

Red ve İadeler(-)

-45,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12.083.424,56

 

 

 

12.581.514,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin, işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

                                                                                          

                                                                                             Varto 29/03/2019

                                                                                     

                                                                                  

Erkan KAÇMAZ

                                                                                  Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Ek-5

MALİ  HİZMETLER  BİRİMİNİN  BEYANI

 

Mali hizmetler birimi olarak;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerin tarafımızdan zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun Mali Hizmetler Müdürlüğü başlığı altında belirtilen hizmetler ile “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

(Varto Belediyesi- 28/03/2019)

 

Müslüm BİNGÖL

                                                                                              Mali Hiz. Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrigt © 2016 Codlar.Com®