Görev ve Yetkileri

Varto Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

 

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 3. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 4. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 5. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 6. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 7. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 8. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 9. Belediye personelini atamak.
 10. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 11. Şartsız bağışları kabul etmek.
 12. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
 14. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.