Mezarlık Hizmetleri

Belediyemiz mezarlıklarına cenaze definleri;

Cenazeler, özel aile mezar yeri olarak parsellenıniş yerlere ücretli, umumi olarak  parsellenmiş  yerlere sıradan ücretsiz olarak defnedilmektedir. Ayrıca U mu m i Hıfzıssı h ha Kanunu nun 223.maddesi ne göre 5 yı lını dolduran meza r üzeri ne !.derece yakın la rı nın  da onayı  al ınarak  M ükerrer  defin ya pıl ma ktad ı r. Özel aile mezar yerleri fiyatları Belediye Meclisi karan doğrultusunda belirlenir ve bu fiyatlar yıllık olarak değişmektedir

Mezarlık Hizmetleri

Özel aile mezar yeri almak isteyenler Büyükşehir Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Asri Mezarlığına bizzat  başvurarak  yerlerini alabilmektedirler. 2 veya 4 kişilik özel aile mezar yeri satışı yapılmakta olup cenaze olmadan yer satışı gerçekleştirilmemektedir. Mezar yeri hazırlama işlemleri belediyemiz personeli tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

Cenazeler mezarlığa getirildiğinde personelimiz tarafından defin alanına yönlendirilir ve defin yapıldıktan sonra Ölüm Belgesinin aslı cenaze yakınından alınır, yerini bildiren mezar numaralan üzerine yazılarak ilgili defter ve bilgisayar kayıtlan düzenlenerek arşivlenir. Cenazenin gömülü olduğu yer bilgileri vatandaş tarafından istenildiğinde Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden mezarlık hakisiyle birlikte çıktı halinde verilmektedir.

 

Mezarlıklarda bulunan özel aile mezar yeri ihata duvarının ve mezarların etraflarını çevirmek veya çevirtmek izine tabi olup, bu izin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Özel aile yerlerini n etraflarının çevrilmesi izni yer satışı ile birlikte ilgilisine verilmektedir. Mezar yapım izinleri ise mezar yapım işini gerçekleştiren firma tarafından alınmaktadır.