KVKK HAKKINDA

VARTO BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçilerimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her tür bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Varto Belediyesi Başkanlığı tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Varto Belediyesi Başkanlığı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Varto Belediyesi Başkanlığı ile paydaş ilişkisi bulunan vatandaşlarımız, belediye personelleri, taşeron personelleri, çözüm ortakları, tedarikçiler ve ziyaretçiler; kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ise Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu Aydınlatma Metnin’den ulaşabilirler.

 

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Kültür Mahallesi İnönü Caddesi No:1/1 Varto/Muş Varto Belediyesi (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

 

Belediyemiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşularla sınırlı olarak kişisel veriler işlenmektedir. Belediyemiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

 

 • Belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirmek,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • E-Belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Belediyemize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Ses ve arama kayıtlarıyla belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Belediyemiz ve Belediyemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Vatandaş memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı vb.)
 • Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,
 • Santral üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerileri değerlendirmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

      Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

 

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek hukuki sebebiyle yetkili kamu kuruluşlarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerinize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, bağlı iştiraklerimize
 • Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmî kurumlara aktarılabilmektedir.

 

Vatandaşlarınıza ait kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Varto Belediyesi Başkanlığı tarafından

 

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
 • Belediyemiz hizmet birimleri,
 • E-Belediye işlemleri,
 • Belediye telefonları, sosyal medya, kameralar,

gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5641 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini, gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Belediyemize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetebilmesi için, Varto Belediyesi Başkanlığı web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu çevrimiçi kullanıcı olarak (Belediyemize daha önce bildirdiği ve Belediyemizin sistemindeki kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) vartobelediyesi49@hotmail.com üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için Varto Belediyesi Başkanlığı web sitesi Kişisel Verilerin Korunmaası başlığı altında yer alan İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.