Zabıta Müdürlüğü


Yayın Tarihi


Zabıta Müdürlüğü


 

T.C.

VARTO BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Madde 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını ve Varto Belediyesi sınırları ve yetki alanı içimde zabıta, ruhsat, koruma ve güvenlik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır.

 

Kapsam

 

Madde 2 - (l) Bu yönetmelik, Varto Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüğün teşkili ile işbu müdürlüğün görev, yetki ve sorumluğundaki iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umumu Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezai Hakkında Kanunun 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2559 sayllı Popis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5259 sayıll Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4857 Sayllı İş Kanunu, 5188 Sayıll Öze1 Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yetedi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yiirürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayın a»ara yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği,12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı              Resmi Gazetede yayımlanarak yiirürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, 28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği, 05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hij yen Eğitimi Yönetmeliği, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği, Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile diğer mer’i

Mevzuata dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4 (l)   Bu yönetmelikte geçen terimlerden:                              

 

 

 

 1. Belediye : Varto Belediye Başkanlığını,
 2. Başkan :  Varto Belediye Başkanını,
 3. Meclis : Varto Belediye Meclisini,
 4. Encümen : Varto Belediye Encümenini,
 5. Müdürlük :  Varto Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünü,
 6. Müdür : : Zabıta Müdürünü,
 7. Belediye Zabıtası : Varto mahalli sınırları içerisinde ilçenin düzenini muhafaza eden, ilçe halkının esenlik, sağlık, huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacaklar kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
 1. Belediye Zabıta Personeli : Zabıta Müd     , Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurlarını,
 2. Zabıta Amirlikleri : Zabıta Büro Amirliği, A Bölgesi Zabıta Amirliği, B Bölgesi Zabıta Aınirliği, Pazar Büro ve Pazar Ekip Amirliği, Seyyar Ekip Amirliği, Trafik Amirlıği, Şikâyet Evrak Amirliği, Evrak Ekip Amirliği, Nöbet Amirliği, Gece Ekip Amirliği, Zabıta Ruhsat Amirliği, Koruma ve Güvenlik Amirliği ile ihtiyaca göre ileride oluşturulacak ekip vb. amirlik ve ekipleri,
 3.  Destek Hizmeti Personeli : : Zabıta Destek işinde görev yapan personeli,
 4. Koruma ve Güvenlik Personeli : : Koruma ve Güvenlik işinde görev yapan personeli,
 5. Diğer Personel: : Zabıta Müdürlüğü emrinde görevlendirilen personeli,

 

ifade eder.

 

iKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Teşhilat —Ünvan, Kadro-Bağlılık, Görev Alanı, Çalışma ve Hiyerarşik Düzen

 

Kuruluş

 

Madde 5 (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

 

Teşkilat ve Unvanlar

 

Madde 6 (1) Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

 

 1. Zabıta Müdürü
 2. Zabıta Amiri
 3. Zabıta Ruhsat Amiri
 4.  Koruma ve Güvenlik Amiri

Galeri