İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


Yayın Tarihi


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


T.C.

VARTO BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Varto Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Varto Belediye Başkanlığında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince çalıştırılacak sözleşmeli personeli ve geçici süreyle görevlendirilen personeli kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte yer alan;

 

 1. Belediye                     : Varto Belediye Başkanlığını,
 2. Başkan                                   : Varto Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı      : Varto Belediyesi Başkan Yardımcısını,
 4. Müdür                         : Varto Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
 5. Personel                      :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık  

Teşkilat

 

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müdür, Şef, Memur ve İşçi personelden teşekkül eder.

 1. Memur Özlük Şefliği
 1. Şef
 2. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi
 3. Memur
 1. İşçi Özlük Şefliği
 1. Şef
 2. Memur
 1. Eğitim Şefliği
 1. Şef
 2. Memur

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha                            etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler kurulabilir veya kurulmuş şeflikler birleştirilebilir. Şefliklerin bazı görevleri diğer şefliklere verilebilir.  


 

 

 

 

Bağlılık

 

       MADDE 6-(1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelikler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 

Nitelikler

 

MADDE 7-(1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapacak personelin nitelikleri aşağıdaki şekildedir.

 

Unvan                                                 :                      Nitelikleri                                                       :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü                           657 Sayılı Kanunun 68.maddesindeki ilkeler ve görevde yükseltme yönetmeliği doğrultusunda yüksek tahsilli memurlar arasından atanır.

 

Şef                                                                             Görevde yükselme yönetmeliği doğrultusunda atanır.

 

Memurlar                                                                               Yüksek okul, lise ve dengi öğrenimliler arasından atanır.

 

Personelin görevleri

 

MADDE 8-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yasal görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlendirilmiş birimler aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görevleri
  1. Müdürlüğü Başkana karşı temsil etmek.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir, Müdürlüğün her türlü çalışmalarını, Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
  3. Müdürlük içi yönergeler yayınlar. Tüm belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.
  4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisi ve personelin disiplin amiridir.
  5. Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
  6. Şefliklerdeki işlerin en iyi biçimde yapılmasından ve bu şefliklerin görevini takip, kontrol ve denetlemesinden sorumludur.

 

 1. Memur Özlük İşleri Şefliğinin görevleri
  1. Belediyemize ilk defa memur olarak atanacak olanlar KPSS sınavını kazananlar arasından Devlet Personel Başkanlığı tarafından uygun koşulları taşıyan adayların atamalarını yapmak.
  2. Atamaları yapılan kişilerin evraklarını tamamlatmak, sicil numarasını vermek.
  3. Müdürlüklerin önerisi üzerine başarılı memur adayların asaletlerinin onanmasına, başarısız adayların da ilişiklerinin kesilmesine ilişkin işlemleri yapmak.
  4. Memurların yer değiştirmeleri, silah altına alınmaları ve terhislerinde göreve dönmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.
  5. Çekilme, vekâlet görevi, ikinci görev ve ders görevi işlemlerini yapmak.
  6. Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
  7. Göreve son vermek ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
  8. Müdürlük yazışmalarını, kayıt ayniyat ile ilgili işlemlerini yapmak.
  9. Memurlara Emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemleri yapmak.
  10. Sosyal Güvenlik Kurumundan Tescil işlemlerini yapmak.
  11. Sicil dosyalarını devren almak ve başka kurumlara devretmek.
  12. İl, İlçe idare kurullarının ve Danıştay kararlarını ilgililere veya daire amirine bildirmek ve alındı belgesini geri çevirmek.
  13. Görevden uzaklaştırılanların kayıtlarını tutmak.
  14. Başka kurumlarda (Resmi ya da özel ) hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip sicillerini işlemek.
  15. Derece terfi ve kademe ilerlemeleri onaylarını almak ve bunların kayıtlarını tutmak.
  16. İhdas kadrolar ve bunlara atanacaklara ilişkin işlemleri yapmak.
  17. Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak ve karşılaştırma işlemlerini yapmak.
  18. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin ve askerliğe gidenlerin onaylarını almak ve gerekli işlemleri yapmak.
  19. Memurların yurt dışına gönderilmesi işlemlerini yapmak.
  20. İzine çıkan memurların yerine vekâleten bırakılacakların onaylarını almak ve gerekli işlemlerini yapmak.
  21. 1.,2.,3. derece kadroda  bulunanların  hususi pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport temdidini yapmak.
  22. Memurların emeklilik işlemlerini yapmak.
  23. Memur personelin borçlanma işlemlerini yapmak (askerlik, ücretsiz izin, v.s.).
  24. Özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek.
  25. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince çalıştırılacak sözleşmeli personelin tüm iş ve işlemlerini yapmak.
  26. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  27. Stratejik Plan hazırlamak.
  28. İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak.
  29. Performans Programını hazırlamak.
  30. Mali Bütçeyi hazırlamak.
  31. Taşınır kayıtla ilgili işlemleri yapmak.

 

 1. İşçi Özlük İşleri Şefliğinin görevleri
  1. Yasanın öngördüğü koşullarda işçilerin işe alınması, tayin, terfi, nakil ve kayıt kapama işlerine ait bütün işlemlerin sürekli olarak yapılması ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonun sağlamak.
  2. İşçi personelin izin işlemlerini yapmak.
  3. İşçilerin Belediye hakkında açmış oldukları davalarla ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve Mahkemelere gerekli bilgilerin vermek.
  4. Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri yapmak, yasal işlemleri yürütmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
  5. İşçilerin disiplin işlemlerini yapmak.

 

 

  1. Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi personelin kontenjanı boşaldığında işe alınacak işçilerin işlemlerini yapmak.
  2. İşçi personelin emeklilik ve iş akdi fesh işlemlerini yapmak.
  3. İşçi özlük işleri şefliğine intikal eden ve şeflikten çıkan evrakın gerekli işlemlerini dosyalama ve arşivleme işlerini sürekli olarak yapılması ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonun sağlar.
  4. Özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek.
  5. Aylık İşgücü Çizelgesini hazırlayıp online olarak İş Kura bildirmek.
  6. Belediyemize stajyer alımı iş ve işlemlerini yapmak.

 

 

 1. Eğitim Şefliğinin görevleri
  1. Tüm memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  2. Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
  3. Kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve işlemlerin yürütmek.
  4. Kurum içinde görev yapan Memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince eğitim programların hazırlanması iş ve işlemlerinin yürütmek.                             .
    

 

 

Yetkisi

 

MADDE 9- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanlığınca verilen genel ve özel vekâletname ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

 

Sorumluluk

 

MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Varto Belediyesi bünyesindeki tüm personelin ilgili mevzuat, yöntem, iş ilişkilerini dikkatle, özenle en iyi biçimde, çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

 

 

Disiplin Cezaları

 

MADDE 11-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü çalışan personel hakkında disiplin cezaları yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütülür.

 

Disiplin cezalarının uygulanacağı fiil ve haller

 

MADDE 12-(1) Disiplin cezalarının uygulanacağı fiil ve haller; yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 13- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat   çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 14- (1) 19.06.2002 tarihli 2002/22 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 15- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakiben yerel bir gazetede ve Belediye web sayfasında yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Galeri