Mali Hizmetler Müdürlüğü


Yayın Tarihi


Mali Hizmetler Müdürlüğü


 

VARTO  BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARIN İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 1- Varto Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesi;

 

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 7-

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Varto Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması, gelirlerin tahsilinin yapılamaması durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 61. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin Varto Belediyesi hesabının bulunduğu bankaya veya tahsilat yapan veznelere yatırılmasını sağlamak.
 2. Tahakkuksuz, tahsiline bağlı gelirlerin tahsilini yapmak.
 3. Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak

düzeltmek ve yerine getirmek.

 1. Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercie ulaştırmak.
 2. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak.
 3. Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı şeflikler aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek.
 4. Müdürlüğüne bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek,
 5. Gelirler Şube Müdürlüğü sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi konusunda daire başkanına karşı sorumludur.
 6. Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek

 

Gelirler Şefliği

 1. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatları kasa defterine işlemek, gün sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak.
 2. Tahsilat ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yaparak günlük olarak muhasebe servisine vermek.
 3. Mesai saati içerisinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildarlar arası görev bölümü yapmak.
 4. Belediye alacakları tahsilinde kullanılan ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince kullanılan makbuz ve alındıları; makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek.
 5. Matbaada bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek.
 6. Tahakkuka bağlanmış belediye gelirlerini takip etmek, tahsilini sağlamak, belediye tahsilat yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkileri kullanarak ve belediyeyi ilgilendiren kanun ve yönetmelikler öncelikli olmak üzere, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzükler ve genelgelerin takibi ve dosya düzenini zamanında yaparak kullanılır durumda bulundurmak.
 7. Belediye tahsilat yönetmeliği gereğince tahsil edilen belediye gelirlerini banka

hesaplarına yatırılmasını temin etmek.

 1. Belediye tahsilat yönetmeliği çerçevesinde tahsildarlara makbuz vermek, kullanılmış makbuzları geri almak, teftişte ibraz edilmek üzere muhafaza etmek.
 2. Kasa mevcutları ve diğer kıymetli evrakın sayım ve kontrol işleri ile ilgili işlemleri

yapmak.

 1. Tahsilat işlemlerine bağlı olarak kasa ve banka işlemlerini yapmak, defterlerini tutmak, kayıtlarını yapmak, kayıt sonuçlarının uygunluğunu sağlamak.
 2. Tahsilat bürolarında yapılan tahsilatların merkez vezneye veya bankalara intikalini sağlamak.
 3. Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak, ilgililere sunmak.
 4. Gelirler Şube Müdürlüğünde tahsildar olarak görev yapan personelin, şube müdürünün uygun gördüğü yerlerde belediyemizin muhtelif alacaklarının tahsilatlarında gezici olarak görev alacak görevlilere iş dağılımını yapmak.
 5. Tüm Veznelerin çalışmalarını düzenlemek ve aylık tahakkuk ve tahsilat defterlerinin bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini sağlamak.
 6. Ar-ge Şube Müdürlüğü, Strateji Şube Müdürlüğü, Sayıştay Denetçileri, İç Denetim Birimi gibi çeşitli birimler tarafından talep edilen her türlü bilgi, rapor, mali tablo, hesap analiz tabloları vb. Gelirler Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm rapor ve tabloları hazırlayarak ilgili birime göndermek.
 7. Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve genelgeler ile ilgili tüm takip ve düzenlemeleri

zamanında yerine getirmek.

 1. Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.
 2. Şube Müdürünün talimatı üzerine gelen evrakı Müdürlükteki ilgili personele ulaştırmak.
 3. Gelirler Müdürü izinli veya istirahatli olduğunda asli görevinin yanı sıra Gelirler Şube Müdürlüğü görevini vekâleten üstlenir.
 4. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Vergi Gelirleri Servis Şefliği

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Belediyemiz vergileri ile mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tahsilat işlemlerini yapmak.
 2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak ve ihbarname düzenlemek.
 3. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan belediyemiz vergilerinden Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisine ait mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 4. Yangın Sigorta ve Eğlence Vergisine ait yıllık icmalleri hazırlamak faaliyet raporlarını çıkarmak.
 5. Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak gelir kaybını önlemek.
 6. Biletle girilen eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak.
 7. Eğlence Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak, ihbarname düzenlemek.
 9. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Katılım Payları Servis Şefliği

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ve Belediyemizce yapılmış olan tretuvar ve asfalt kaplama hizmeti sonrası mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk işlemlerini yapmak.
 2. Gerçekleşmeleri yapmak, ihbarnameleri hazırlamak ve süreci içerisinde tebliğ edilmesini sağlamak.
 3. Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.
 4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, gazete ilanına çıkmak.
 5. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Arttırma Eksiltme Servis Şefliği

 1. Varto dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Varto Mahkemelerinde yapılan icra satışlarına nezaret edecek tellalların görev dağılımını yapmak.
 2. Belediye tellallık harcının tahakkuk ve takibini yaparak tahsilat aşamasına getirmek.
 3. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Gelir Tahakkuk ve Para Cezaları Servis Şefliği

 1. Belediyeye ait vergi dışı gelirleri tarh, tahakkuk ve tahsilat aşamasına getirmek, tahsilatlarının yapılması için Gelir Şefi ile vezneye intikal ettirmek.
 2. Varto Belediyesinin diğer birimlerince hazırlanacak tahakkukların belediyemiz hesaplarına intikalini sağlamak.
 3. Toplu taşıma araçları yönetmeliğine göre düzenlenen (özel halk otobüsü, m.s, servis, taksi ve dolmuş) cezaları bilgisayar ortamında takibi ile tahsilat aşamasına getirmek.
 4. Varto Belediye Encümenince Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen zabıtlara istinaden hasar bedellerinin 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre alacakların tahsili için gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Ödenmesi cebri yolla yapılması gereken alacaklar ait, icra takibi gerekenler için icra dosyası açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri iletmek.
 6. Belediyeye tembih ve yasaklarına riayet edilmemesi sebebiyle encümence verilen para cezalarının ve bu cezalara bağlı hasar bedellerinin takip ve tahsilini gerçekleştirmek üzere bilgisayar kayıtlarını tutulmasını, takip ve tahsilatlarının yapılmasını sağlamak.
 7. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Kiralar ve İştirakler Servis Şefliği

 1. Belediyeye mülklerinde kiracı veya işgalci olarak faaliyet gösteren mükelleflere belirlenen

ücretlerin tahsilatını sağlamak.

 1. Aylık tutarların tahsili ile ödenmeyen kira gelirlerinin 2004 sayılı İcra iflas Kanununa göre kira alacaklarını Hukuk Müşavirliğine bildirmek.
 2. Kira borçları ve tahsilatlarını gösterir aylık raporlar hazırlayıp Hukuk Müşavirliği’ne gereği yapılmak üzere göndermek.
 3. Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb.

konularda raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

(5)İştiraklerin Genel Kurullarını takip eder ve Belediyenin, Genel Kurulda temsilini sağlar.

(6)İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, karar verilmek üzere Belediyenin yetkili organlarına sunar.

 

(7)Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını takip eder. (8)Başkanlık Makamınca yönlendirilen, Belediyemiz İştirakleri ile ilgili resmi iş ve işlemlerini

yürütür.

(9) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

İcra Servis Şefliği

 1. Varto Belediyesine; vergi, resim, harç, para cezası gibi adına amme alacağı tahakkuk etmiş borçlarını ödemeyen mükellefleri tespit etmek.
 2. Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerince gereken işlemleri yapmak.
 3. Servis şeflerinden gelen tebliğ edilemeyen veya mükellefçe ödenmeyen ödeme emirlerini incelemek ve kayıt altına almak
 4. Ödeme emrinin tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan

borçlular için gerekli işlemleri yapmak.

 1. Haciz takibine alınacak mükellefleri tespit etmek, durumlarını izlemek.
 2. Takibe alınacak mükellef için haciz dosyası oluşturmak.
 3. Tüzel kişiliklerde; şirket ortakları araştırması yapmak ve tespit etmek.
 4. Adres tespiti ve soruşturması yapmak.
 5. Mükelleflere icra tebligatı göndermek ve süre vermek.
 6. Haciz Varakası düzenlemek, teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulamak.
 7. Borçlunun mal varlığına el koymak (menkul/gayrimenkul, araç/araçları, banka hesapları).
 8. Tahsilatı yapılan mükellefleri ilgili servislere yönlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını takip etmek.
 9. Devir ve bakiye işlemlerinin takibini yapmak.
 10. Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.
 11. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Tebligat İşlemleri Servis Şefliği

 1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü servislerince düzenlenen İhbarname, Ödeme Emri ve Dairemize ait tebliğ edilmesi gereken tüm belgelerin tebligatını yapmak, tebligatı gerçekleştirilen evrakları eksiksiz olarak ilgili servise veya İcra Servisine teslim etmek.
 2. Süresinde ödenmeyen Belediyemiz alacakları için düzenlenen Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda tebligatlarının yapıylmasını sağlamak.
 3. Bu süreçte mükelleflerin tebliğ adreslerinde bulunmamaları durumunda tebligatın gerçekleşebilmesi için yeni tebligat adresinin tespiti ile ilgili her türlü araştırmaları ve işlemleri yapmak.
 4. Tebligatı imkansız olan Belediyemiz alacakları ile ilgili her yıl düzenli olarak Vergi Usul Kanununun 103.maddesinde belirlenen rakamsal miktarlar dikkate alınarak İlanen Tebligatın yapılmasını sağlamak.
 5. Ödeme Emirlerinin Tebliğ tarihinden itibaren ödenmesi gereken sürede ödenmemesi halinde, 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun doğrultusunda tahsilatın gerçekleşmesi için söz konusu Ödeme Emirlerini Eksiksiz olarak İcra Servisine teslim etmek.
 6. Tebliğe çıkacak İhbarname,Ödeme Emri vb.evraklarla ilgili Tahsilatın yapılıp yapılmadığının sorgulamasını ve Mükelleflerin Adres güncellemesini yapmak.
 7. Şube Müdürünün yasal muvzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

İlan ve Reklam Servis Şefliği

(1) Varto Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerlerdeki ilan ve reklam uygulamalarına esas teşkil etmek üzere beyan alınıp tahakkuk edilmesini sağlar.

              (2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, ilgililerince bahse konu

reklam elemanlarının beyanını temin ve vergilendirilmesini sağlar.

              (3) Varto  Belediyesi    sorumluluğundaki    yerlerde    ilan    ve    reklam    vergi

 

 

 

mükelleflerinin işyeri kapanışı veya reklam elemanlarındaki değişiklik taleplerini değerlendirir.

 

             (4)  İlan ve Reklam Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak.

 

(5) Şube Müdürü’nün Yasal muvzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

Yürürlük

MADDE 2-Bu Yönetmelikteki madde değişiklikleri, Belediye Meclisi’nce kabul edilip, Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 3-Bu Yönetmelik

 

 

VARTO  BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARIN İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 1- Varto Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesi;

 

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 7-

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Varto Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması, gelirlerin tahsilinin yapılamaması durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 61. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin Varto Belediyesi hesabının bulunduğu bankaya veya tahsilat yapan veznelere yatırılmasını sağlamak.
 2. Tahakkuksuz, tahsiline bağlı gelirlerin tahsilini yapmak.
 3. Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak

düzeltmek ve yerine getirmek.

 1. Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercie ulaştırmak.
 2. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak.
 3. Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı şeflikler aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek.
 4. Müdürlüğüne bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek,
 5. Gelirler Şube Müdürlüğü sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi konusunda daire başkanına karşı sorumludur.
 6. Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek

 

Gelirler Şefliği

 1. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatları kasa defterine işlemek, gün sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak.
 2. Tahsilat ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yaparak günlük olarak muhasebe servisine vermek.
 3. Mesai saati içerisinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildarlar arası görev bölümü yapmak.
 4. Belediye alacakları tahsilinde kullanılan ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince kullanılan makbuz ve alındıları; makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek.
 5. Matbaada bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek.
 6. Tahakkuka bağlanmış belediye gelirlerini takip etmek, tahsilini sağlamak, belediye tahsilat yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkileri kullanarak ve belediyeyi ilgilendiren kanun ve yönetmelikler öncelikli olmak üzere, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzükler ve genelgelerin takibi ve dosya düzenini zamanında yaparak kullanılır durumda bulundurmak.
 7. Belediye tahsilat yönetmeliği gereğince tahsil edilen belediye gelirlerini banka

hesaplarına yatırılmasını temin etmek.

 1. Belediye tahsilat yönetmeliği çerçevesinde tahsildarlara makbuz vermek, kullanılmış makbuzları geri almak, teftişte ibraz edilmek üzere muhafaza etmek.
 2. Kasa mevcutları ve diğer kıymetli evrakın sayım ve kontrol işleri ile ilgili işlemleri

yapmak.

 1. Tahsilat işlemlerine bağlı olarak kasa ve banka işlemlerini yapmak, defterlerini tutmak, kayıtlarını yapmak, kayıt sonuçlarının uygunluğunu sağlamak.
 2. Tahsilat bürolarında yapılan tahsilatların merkez vezneye veya bankalara intikalini sağlamak.
 3. Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak, ilgililere sunmak.
 4. Gelirler Şube Müdürlüğünde tahsildar olarak görev yapan personelin, şube müdürünün uygun gördüğü yerlerde belediyemizin muhtelif alacaklarının tahsilatlarında gezici olarak görev alacak görevlilere iş dağılımını yapmak.
 5. Tüm Veznelerin çalışmalarını düzenlemek ve aylık tahakkuk ve tahsilat defterlerinin bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini sağlamak.
 6. Ar-ge Şube Müdürlüğü, Strateji Şube Müdürlüğü, Sayıştay Denetçileri, İç Denetim Birimi gibi çeşitli birimler tarafından talep edilen her türlü bilgi, rapor, mali tablo, hesap analiz tabloları vb. Gelirler Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm rapor ve tabloları hazırlayarak ilgili birime göndermek.
 7. Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve genelgeler ile ilgili tüm takip ve düzenlemeleri

zamanında yerine getirmek.

 1. Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.
 2. Şube Müdürünün talimatı üzerine gelen evrakı Müdürlükteki ilgili personele ulaştırmak.
 3. Gelirler Müdürü izinli veya istirahatli olduğunda asli görevinin yanı sıra Gelirler Şube Müdürlüğü görevini vekâleten üstlenir.
 4. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Vergi Gelirleri Servis Şefliği

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Belediyemiz vergileri ile mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tahsilat işlemlerini yapmak.
 2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak ve ihbarname düzenlemek.
 3. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan belediyemiz vergilerinden Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisine ait mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 4. Yangın Sigorta ve Eğlence Vergisine ait yıllık icmalleri hazırlamak faaliyet raporlarını çıkarmak.
 5. Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak gelir kaybını önlemek.
 6. Biletle girilen eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak.
 7. Eğlence Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak, ihbarname düzenlemek.
 9. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Katılım Payları Servis Şefliği

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ve Belediyemizce yapılmış olan tretuvar ve asfalt kaplama hizmeti sonrası mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk işlemlerini yapmak.
 2. Gerçekleşmeleri yapmak, ihbarnameleri hazırlamak ve süreci içerisinde tebliğ edilmesini sağlamak.
 3. Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.
 4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, gazete ilanına çıkmak.
 5. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Arttırma Eksiltme Servis Şefliği

 1. Varto dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Varto Mahkemelerinde yapılan icra satışlarına nezaret edecek tellalların görev dağılımını yapmak.
 2. Belediye tellallık harcının tahakkuk ve takibini yaparak tahsilat aşamasına getirmek.
 3. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Gelir Tahakkuk ve Para Cezaları Servis Şefliği

 1. Belediyeye ait vergi dışı gelirleri tarh, tahakkuk ve tahsilat aşamasına getirmek, tahsilatlarının yapılması için Gelir Şefi ile vezneye intikal ettirmek.
 2. Varto Belediyesinin diğer birimlerince hazırlanacak tahakkukların belediyemiz hesaplarına intikalini sağlamak.
 3. Toplu taşıma araçları yönetmeliğine göre düzenlenen (özel halk otobüsü, m.s, servis, taksi ve dolmuş) cezaları bilgisayar ortamında takibi ile tahsilat aşamasına getirmek.
 4. Varto Belediye Encümenince Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen zabıtlara istinaden hasar bedellerinin 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre alacakların tahsili için gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Ödenmesi cebri yolla yapılması gereken alacaklar ait, icra takibi gerekenler için icra dosyası açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri iletmek.
 6. Belediyeye tembih ve yasaklarına riayet edilmemesi sebebiyle encümence verilen para cezalarının ve bu cezalara bağlı hasar bedellerinin takip ve tahsilini gerçekleştirmek üzere bilgisayar kayıtlarını tutulmasını, takip ve tahsilatlarının yapılmasını sağlamak.
 7. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Kiralar ve İştirakler Servis Şefliği

 1. Belediyeye mülklerinde kiracı veya işgalci olarak faaliyet gösteren mükelleflere belirlenen

ücretlerin tahsilatını sağlamak.

 1. Aylık tutarların tahsili ile ödenmeyen kira gelirlerinin 2004 sayılı İcra iflas Kanununa göre kira alacaklarını Hukuk Müşavirliğine bildirmek.
 2. Kira borçları ve tahsilatlarını gösterir aylık raporlar hazırlayıp Hukuk Müşavirliği’ne gereği yapılmak üzere göndermek.
 3. Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb.

konularda raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

(5)İştiraklerin Genel Kurullarını takip eder ve Belediyenin, Genel Kurulda temsilini sağlar.

(6)İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, karar verilmek üzere Belediyenin yetkili organlarına sunar.

 

(7)Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını takip eder. (8)Başkanlık Makamınca yönlendirilen, Belediyemiz İştirakleri ile ilgili resmi iş ve işlemlerini

yürütür.

(9) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

İcra Servis Şefliği

 1. Varto Belediyesine; vergi, resim, harç, para cezası gibi adına amme alacağı tahakkuk etmiş borçlarını ödemeyen mükellefleri tespit etmek.
 2. Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerince gereken işlemleri yapmak.
 3. Servis şeflerinden gelen tebliğ edilemeyen veya mükellefçe ödenmeyen ödeme emirlerini incelemek ve kayıt altına almak
 4. Ödeme emrinin tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan

borçlular için gerekli işlemleri yapmak.

 1. Haciz takibine alınacak mükellefleri tespit etmek, durumlarını izlemek.
 2. Takibe alınacak mükellef için haciz dosyası oluşturmak.
 3. Tüzel kişiliklerde; şirket ortakları araştırması yapmak ve tespit etmek.
 4. Adres tespiti ve soruşturması yapmak.
 5. Mükelleflere icra tebligatı göndermek ve süre vermek.
 6. Haciz Varakası düzenlemek, teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulamak.
 7. Borçlunun mal varlığına el koymak (menkul/gayrimenkul, araç/araçları, banka hesapları).
 8. Tahsilatı yapılan mükellefleri ilgili servislere yönlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını takip etmek.
 9. Devir ve bakiye işlemlerinin takibini yapmak.
 10. Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.
 11. Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Tebligat İşlemleri Servis Şefliği

 1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü servislerince düzenlenen İhbarname, Ödeme Emri ve Dairemize ait tebliğ edilmesi gereken tüm belgelerin tebligatını yapmak, tebligatı gerçekleştirilen evrakları eksiksiz olarak ilgili servise veya İcra Servisine teslim etmek.
 2. Süresinde ödenmeyen Belediyemiz alacakları için düzenlenen Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda tebligatlarının yapıylmasını sağlamak.
 3. Bu süreçte mükelleflerin tebliğ adreslerinde bulunmamaları durumunda tebligatın gerçekleşebilmesi için yeni tebligat adresinin tespiti ile ilgili her türlü araştırmaları ve işlemleri yapmak.
 4. Tebligatı imkansız olan Belediyemiz alacakları ile ilgili her yıl düzenli olarak Vergi Usul Kanununun 103.maddesinde belirlenen rakamsal miktarlar dikkate alınarak İl

Galeri