SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ


Yayın Tarihi 2023-03-01


SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.

                                                    VARTO BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı Varto Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görevleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürü ve diğer sorumluların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Yasal Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi,18 inci maddenin (m) bendi, 38 inci maddenin (k) bendi ve 48 inci maddesinde yazılı olan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye                              : Varto Belediyesini,
 2. Başkan                                : Varto Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı              :Belediye Başkanı tarafından müdürlüğün kendisine yetkili

kılındığı Varto Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. Müdürlük                            :Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,
 2. Müdür                                 :Su ve Kanalizasyon Müdürünü,
 3. Şef                                       :Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görevli şefleri,
 4. Personel                               :Müdür ve Şef tanımı dışındaki diğer personeli, İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat,Bağlılık ve Çalışma İlkeleri

 

Kuruluş

MADDE 5-(1)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Varto Belediye Meclisinin 11/06/2007 tarih ve 166 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6- (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teşkilat yapısı şu şekildedir. a)Müdür

 1. Teknik Büro Şefliği
 2. Su Şebeke Şefliği ç)Su Güvenlik Şefliği d)Kanalizasyon Şefliği e)Diğer Personeller; oluşmaktadır.
 

Bağlılık

MADDE 7-(1)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği  Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.

 

Çalışma İlkeleri

MADDE 8-(1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün çalışma ilkeleri aşağıda sıralandığı gibidir. a)Anayasa, kanunlara, Belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak,

 1. Uygulama süreçlerinin; adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek,
 2. Faaliyetleri; Belediyemizin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla yürütmek,

ç)Hizmetlerde kaliteyi artırmak, maliyetleri azaltmak ve israfı önlemek, d)Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak,

e)İşlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak, f)Belediyeye gelen vatandaşları güler yüzle karşılamak ve ilgilenmek,

g)Halkın Belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak, h)Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9-(1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. a)Müdürlüğün;   diğer   idareler   nezdinde   takibi   gereken   iş   ve   işlemlerini   yürütmek    ve

sonuçlandırmak.

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 2. Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitimlerini sağlamak. Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar düzenlemek. Gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep etmek ve koordinasyon halinde eğitim programını gerçekleştirmek.

ç)Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı taşınır mallar ile dayanıklı taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım-onarım malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satınalma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birimlere yada personele sevk ve teslimatını yapmak, garanti süreleri içerisindeki arıza ve fonksiyon kayıplarını izlemek, gerektiğinde garanti belgelerindeki ücretsiz tamir yada değiştirme hükümlerinin işletilmesini sağlamak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak ve hukuki süreci takip etmek, gerektiğinde bu dayanıklı taşınırların montaj, demontaj, tamir ve bakımlarını yaptırmak.

 1. Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda

ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim yada personele sevk ve teslimatını yapmak.

 1. Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile

ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.

 1. Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak.
 2. Müdürlüğe ait olan taşınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve
 

hizmet dışı bırakılması gerekenlerin hurdaya ayırma çalışmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiş olan birime teslimini sağlamak.

 1. Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak.

ı)Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesi için gerekli her türlü araştırma, geliştirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak.

Gerektiğinde bu faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim personellerinin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili giderleri müdürlük bütçesinden karşılamak.

 1. İşçi çalıştırılarak yapılan bütün işlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmek.
 1. Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.
 2. Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. Başkan yada ilgili Başkan Yardımcısının

bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak,hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 1. Belediyenin kolektif çalışma gerektiren işlerinde; ilgili birimlerle bilgi ve belge paylaşımında bulunmak.
 2. Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını;Sayıştay denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari yada adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurmak.
 3. İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyonve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ile süreç izleme ve değerlendirmesini yapmak, müdürlüğe ait tüm alt birimlerinve gerektiğinde diğer birimlerin de katılımlarıyla müdürlüğün Stratejik Planını ve Bütçe Taslağını hazırlamak.

ö)Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluş Brifingini hazırlamak. Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde Belediyenin ilgili birimine göndermek.

 1. Hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.Bu kapsamda ;
 1. İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak.
 2. Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,
 3. Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,
 4. Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili uygulama prosedürlerini hazırlamak ve bu prosedürleri uygulamak,
 5. Düzeltici ve önleyici faaliyet yazılımlarını yapmak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,,
 6. Uygulama prosedürüne uygun İş Akış Şemalarını hazırlamak,
 7. Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,
 
 1. Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,
 2. Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirmek,
 3. Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,
 4. Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği

ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.

 1. Müdürlükler arasında kolektif çalışma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.
 2. Hizmet kalitesini artırmak ve personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için;  Belediye mevzuatı, arşivleme ve doküman yönetimi, teknolojiyi kullanma, takım çalışması,üretkenlik, verimlilik, etik kurallar v.b. gibi hizmet içi eğitim çalışması yapmak veya yaptırmak.

ş)Müdürlüğün Çalışma İlkeleri olarak ifade edilmiş olan hususların gereklerini yerine getirmek. t)Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile

Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 1. Başkanlık Makamının ONAY yada OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasını hazırlamak ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunmak.

ü)Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 1. Müdürlüğün görevleriyle ilgili her türlü faaliyetin giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.
 1. Şehrin su ve kanal ihtiyacını,Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki yeraltı ve yerüstü kaynaklardan sağlamak.
 2. Şehrin su ve kanalizasyon hattı ihtiyacını karşılamak amacıyla etüd,sondaj ve kazı çalışmaları yapmak,yaptırmak ve sonuçlandırmak.

aa)Şehrin gelecekteki gelişmesine göre stratejik planlar yapmak,yaptırmak ve gerekli projeler üretmek.

bb)İçme suyu ve kullanma suyu,kanalizasyon hattı için uygun tesisler kurmak,işletmek ve bakımını sağlamak.

cc)Üretilen içme ve kullanma suyunu Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel ve tüzel kişilerle Resmi kuruluşlara dağıtmak.

çç)Müdürlükçe işletilen su ve kanalizasyon ile ilgili tesislerin ve eklentileri ile şehir içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bakımı onarımı, yenilenmesini sağlamak, güvenlikleri ile ilgili tedbirleri almak.

dd)Abonelere ucuz ve devamlı su sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almak. ee)Şehir içi kanalizasyon,kanal şebekeleri gibi tesislerin planlaması,yapımı,işletilmesi

ve bakımını sağlamak.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürünün Görevleri

MADDE 10-(1)Su ve Kanalizasyon Müdürünün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir; a)Başkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine,

müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla müdürlüğü temsil etmek.

 1. Temsil ettiği müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemleri; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 
 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

ç)Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlamak. d)Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;
 1. Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak.
 2. Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.
 3. Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.
 4. Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 5. Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığı kontrol etmek.
 6. Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerini usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Taşınır malların muhafazasını, korunmasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak bir taşınır mal yönetimini tesis etmek.
 1. İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.
 2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde;
 1. Hizmet standartlarının oluşturulmasını temin ederek, hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere duyurulmasını ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmesini sağlamak.
 2. Müdürlüğün organizasyon şemalarını oluşturmak ve Başkanlık Makamının onayına sunmak.

Onaylandığı takdirde bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek.

 1. Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yaptırmak, ilgililerine tebliğ etmek ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek.
 2. Müdürlük birimlerinin uygulama prosedürlerini, iş akış şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretmesini temin etmek.
 3. Gerekli envanter çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.
 4. Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatmak ve afişlerin gerekli yerlere asılmasını temin etmek.
 5. Müdürlüğün işleri ile ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgi ile yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlamak.
 1. Müdürlüğün görev alanına giren konular ile ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.
  1. Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapmak.
 1. Memur ve işçi personelin sevk ve idaresi ile ilgili olarak; 1-Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2-Çalışma koşullarını iyileştirmek. 3-Personelin izin planını yapmak.

 1. İzin, fazla mesai ve arazi tazminatı gibi tüm özlük işlemlerine yönelik çalışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
 2. Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek.
 
 1. Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
 1. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek. k)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere

müdürlük görüşünü hazırlayıp sunmak.

 1. Başkanlık Makamının ONAY ya da OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasının hazırlanması ve süresi içerisinde Başkanlık makamına sunulmasını sağlamak.
 1. İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamaları ile ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına, müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek.
 2. Mevzuatın öngördüğü; kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.
 3. Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis kararı ya da Encümen kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale etmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

ö)Başkanlıkça yayınlanan genelgelere, yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 1. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürünün Yetkileri

MADDE 11-(1)Su ve Kanalizasyon Müdürünün yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir; a)Müdürlüğü;

 1. Başkanlık Makamının, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 2. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayı ile şahsen ya da evrak üzerindeki imzası ile temsil etmeye,

b)Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, c)Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

ç)Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

 1. Başkanlık Makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,
 2. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya, f)Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,
 1. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,
 2. Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya, ı)İhaleler için;
 1. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 2. Üst yönetimce belirlenen üyeler arasından belirli sayıda komisyon üyesi belirlemeye,
 3. Birim personeli arasından yeteri kadar komisyon üyesi belirlemeye ve görevlendirmeye, i)Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 1. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,
 2. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
 3. Bütçe Kanununda belirtilen sınarlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,
 4. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sormaya,
 5. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidirler.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürünün Sorumluluğu

MADDE 12-(1) Su ve Kanalizasyon Müdürünün sorumluluğu aşağıda sıralandığı gibidir;

 1. İmar ve şehircilik Müdürü temsil ettiği müdürlüğün ve müdür olarak kendisinin görev alanına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve Belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde,

 

6/11

 
 1. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 2. Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 3-Gerektiğinde Belediye Encümenine,

4-Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına ya da kurullara karşı sorumludurlar.

 1. Su ve Kanalizasyon Müdürü temsil ettiği müdürlüğün ve müdür olarak kendisinin görev alanına giren konulardaki iş ve işlemleri hukuka ve Belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;
 1. Sayıştay’a,
 2. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 3. Belediye Meclisinin denetim komisyonuna,
 4. İç denetim organlarına, gerekli bilgi belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.
 1. Su ve Kanalizasyon Müdürü Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ve idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şeflerin,Diğer Personelin Görevleri,Yetkileri ve Sorumlulukları

 

 

Teknik Büro Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13-(1) Teknik Büro Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; a)Söz konusu tesislerdeki personelin eğitimlerini sağlamak.

 1. Şehrin su ve kanal ihtiyacını karşılayacak şebekelerin temini için gerekli etüdleri yapmak, projelendirmek ve uygulamak.
 2. Yeni yerleşim bölgelerine su ve kanal şebekesi döşenmesini sağlamak. ç)Görevlerinin gerektirdiği kararları almak ve uygulamak.
 3. Şehir içme suyu projesinin uygulanmasında; ihale,kontrollük ve hakediş vb. işlemlerin takibi,koordinesi ve sonuçlandırılması.
 4. Teknik çalışmalarda şartname ve kaidelere uygun emniyet tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerini

almak.

 1. Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak. Görevinin gerektirdiği diğer kararları almak ve

uygulamak.Yapılan çalışmalar ile ilgili müdüre bilgi vermek.

 1. Yukarıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili olup, müdüre karşı sorumludur.

 

Su Şebeke Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14-(1) Su Şebeke Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü su şebekesi programınd

  2023-03-01

Galeri