GELİR ŞEFLİĞİ


Yayın Tarihi 2023-03-01


GELİR ŞEFLİĞİ


GELİR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Varto Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek, vergi, resim, harç, kira ve ücretlerin tahakkuku ve bu gelirlerin tahsilinin

sağlanarak kayıt dışı gelirleri kayıt altına almak ve gelir artırıcı diğer tedbirleri oluşturmaktadır.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Gelir Müdürlüğü bünyesindeki görevli personelin yetki, sorumluluk çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevcut yasalara göre düzenlemek ve devamlılığını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmeliğin dayanağı 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri

Kanunu,6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu,1319 Sayılı Emlak vergisi Kanunu,213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurlara Kanunu, 2577 Sayılı D.Y.U.K'NUN ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye : Varto Belediye Başkanlığı'nı,
 2. Üst Yönetici : Varto Belediye Başkanı ve Yardımcılarını,
 3. Müdür : Gelir Müdürü'nü,
 4. Müdürlük : Gelir Müdürlüğü'nü,
 5. Şeflikler : Tahakkuk Şefliği,Tahsilat Şefliği,Emlak Şefliği,
 6. Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
 7. Mali Yıl : Takvim yılını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat

MADDE 5 -(1) Gelir Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

 1. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
 
 1. Müdür
 2. Tahakkuk Şefliği
 3. Tahsilat Şefliği
 4. Emlak Şefliği
 1. Bu yapılanma ihtiyaca göre Norm Kadro ilke ve Standartları içerisinde hizmetin daha verimli olması amacı ile yeniden yapılandırılabilir
 2. Bu Müdürün teklifi ve Başkanlık Onayı ile geçerlilik kazanır. Bağlılık

MADDE 6- Gelir Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Bu durum tamamen Başkanlık Yetkisindedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 -(1) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 sayılı Emlak

Vergisi Kanunu,6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun,213 Sayılı Vergi usul Kanunu,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları çerçevesinde Belediye Gelirlerini tahakkuk etmek, tahsil ve takibini yapmak,

 1. İlgili Mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, vergi resim, harç ve ücret gelirlerini artırmak amacı ile bu Kanunlar çerçevesinde önlemler almak ve uygulamak.
 2. Mer'i mevzuatla görev alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılması,
 3. Belediye tarafından uygulanan tek sicil uygulama çalışmalarının eksiksiz ve hatasız şekilde

yürütmek,

 1. Belediye gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 2. Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 3. Mükelleflerle ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapmak, tespite ilişkin yoklama tutanağını mer'i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak,
 4. Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaparak işlemi sonuçlandırmak,
 5. Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak,
 
 1. Belediye Gelirleri Kanunu’nda ve diğer mer'i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. Tahakkuku diğer Müdürlüklerle alakalı olan gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 3. Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,
 4. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk işlemleri için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 5. Varto Belediyesi sınırları içinde bulunan mükelleflerden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken Emlak Vergisi, ilan ve reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Cevre Temizlik vergisi, İşgal harcı, Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, Bina

İnşaat Harcı, İmar Harçları, Harcamalara İştirak Payları, Kira Gelirleri, İşyeri Açma harçları, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satışlardan kaynaklanan alacaklar, Zabıta tarafından tanzim edilen tutanaklara istinaden tahakkuk eden alacaklar, belediye Meclisi tarafından tarifeye bağlanan ücretler ile her türlü vergi, harç, pay, ücret v.s.gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek,

 1. Tahsilatı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
 2. Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak,
 3. Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 4. Tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,
 5. Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
 6. Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilat takiplerini kontrol etmek,
 7. Tahsilatı yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri,

haciz yolları ile tahsilatların yapılmasını kontrol etmek, yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,

 1. Aylık gelir tablosunu hazırlamasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili

amirini bilgilendirmek,

 1. Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
 2. Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,
 3. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 4. Birim bütçesini hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 5. Birim faaliyet raporunu hazırlayıp İnsan Kaynakları Müdürlüğüne göndermek
 6. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda Mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
 7. İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı için bütçede ödeneği bulunan mal ve hizmetin alınması,
 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 8 Gelir Müdürü bu yönetmelikte sayılan görevleri yerine getirmek için Belediye Başkanınca atanır ve yasal olarak yetkilendirilmiş olur.

Müdürün Görevleri, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 (1)Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde re organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,

 1. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel

politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

 1. Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
 2. Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde

yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

 1. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
 2. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak

üzere planlar,

 1. Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
 2. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında

ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

 1. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
 2. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi acısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar, Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar

düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 1. Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyon konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi

vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,

 1. Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
 2. Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
 3. Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,
 
 1. Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri

benimsetir,

 1. Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar, çalışma verimini artırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı

kararları ve bunlarla ilgili

yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerinin yararlanmasını sağlamak,

 1. İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
 2. Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar,

onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

 1. Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın

personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

 1. Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsı belirleyerek

Başkan ve / veya yetki verdiği Başkan yardımcısının onayı ile vekalet verir ve görevlerini taksim eder. Alt birim yetkilileri/Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemeleri almak,

 1. İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
 2. Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
 3. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar.
 4. Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli

ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

 1. Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
 2. Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,
 3. Terfi etmesi veya iş basında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı

yetiştirir,

 1. Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
 2. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
 3. Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri

halleder,

 
 1. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
 2. Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
 3. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
 4. Personelin çalışma sevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkanları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken

tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,

 1. Müdürlük,personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en

isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha

fazla

benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,

 1. Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,
 2. Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
 3. Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
 4. Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
 5. Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,
 6. Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,
 7. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
 8. Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite acısından devamlı kontrol eder,
 9. Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar, Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
 10. Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen

periyotlarla kontrol eder,

 1. Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
 2. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu

konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,

 1. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistiki bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
 
 1. Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
 2. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı dikkati gösterir,
 3. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına

göre yerine getirir,

 1. Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm

görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,

 1. Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar,
 2. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin

çalışmalarını organize eder, Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,denetlemek ve

gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade

etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için

çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek,

 1. Komisyon toplantılarında müdürlükle alakalı iş ve işlemleri yürütür,
 2. Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası

koordinasyonu sağlar,

 1. Belediye'nin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,
 1. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu veya doğrudan temin veya avansla temin edilecek

alımlarla ilgili iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,

 1. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mer’i mevzuata uygun yapılmasını sağlar,
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
 3. Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan

hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,

 1. Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve İç Denetçilerin gerekli iş ve işlemlerin basarıyla yürütülmesini ve istenen hesabın verilmesini
 2. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini

sağlar.

 1. Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemelerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,
 
 1. Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilmeli ve

personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirerek ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurulmasının sağlanması,

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,

  1. Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
  2. Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik

gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

  1. Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,
  2. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak.

Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri

almak,

  1. Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
  2. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
  3. Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif

etmek,

  1. Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu

görevleri benimsetmek,

  1. Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu

yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

  1. Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,
  2. Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,
  3. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
  4. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,

 

 

Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

MADDE 11- (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

 
 1. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

 

 1. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

 

 1. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde

yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

 

 

 1. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

 

 1. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek,

Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

 

 1. Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek, (8 Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,
 1. Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak,

gelen evrak defterine kaydetmek,

 

 

 1. Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesini

sağlamak,

Tahakkuk Şefliğinin Görev,Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 - (1) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik tüketim vergisi, İşgal harcı, Tatil günlerince çalışma ruhsat harcının tüm tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

(2) Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayar ortamına doğru ve hatasız olarak aktarmak. (3)Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutmak, arşive kaldırmak, gerekenleri arşivde muhafaza

etmek,

 1. Belediyede kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, Belediyeyi gelir kaybına uğratmadan zamanında yapmak.
 2. Mer'i mevzuatla görev alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 3. Belediye Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılması.
 
 1. Mükelleflerle ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapmak, tespite ilişkin yoklama tutanağını mer'i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak.
 2. Mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaparak işlemi sonuçlandırmak.
 3. Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak.
 4. Belediye Gelirleri Kanunu’nda ve diğer mer'i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 5. Tahakkuku diğer Müdürlüklerle alakalı olan gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 6. Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak.
 7. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk işlemleri için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 8. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak.
 9. Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 10. Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek.
 11. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 12. Dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 Sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak.
 13. Belediye mülklerinin kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.
 14. Gelir ve ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
 15. Kiralama işlemleri için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale işlemlerini yapmak, mevcut işyerlerinin kira sürelerini takip etmek ve yazışmalarını gerçekleştirmek.
 16. Eğlence vergisi ile ilgili olarak gerekli hallerde mahallinde yoklama yapmak.
 17. İlan ve reklam vergisinin yerinde kontrollerini sağlamak.
 18. İzinsiz asılan bez afiş veya izinsiz dağıtılan reklam amaçlı el ilanı ve broşürleri kontrol etmek ve

gerekli vergilendirme iş ve işlemlerini yapmak.

 1. Motorlu araçlar üzerinde bulunan reklamları kontrol etmek ve vergilendirilmesini sağlamak.
 2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
 3. Uzlaşma taleplerini incelemek ve bu talepleri uzlaşma komisyonuna iletmek ve bu işlemleri

yapmak.

 1. Belediyemiz genel evrak kayıt bürosundan(Yazı İsleri Müdürlüğü

  2023-03-01

Galeri